การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS3  ( ตอนที่ 1 )

 
 

เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ขึ้นมาให้ทำการเปิดรูป 2 รูปเพื่อประกอบการเรียนรู้ ซึ่งในตอนที่ 1 จะอธิบายเครื่องมือ Move Tool, History, Layers ให้ดูตามรูปประกอบ

 
     
     
     
 

จากรูปอธิบายได้ดังนี้
หมายเลข 1 คือ Move Tool เป็นเครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ย่อ-ขยาย
หมายเลข 2 คือ เครื่องมือกลุ่ม Marquee Selection Tools เป็นเครื่องมือกลุ่ม Selection Tools
หมายเลข 3 คือ เครื่องมือกลุ่ม Lesso Selection Tools เป็นเครื่องมือกลุ่ม Selection Tools
หมายเลข 4 คือ เครื่องมือกลุ่ม Magic Wand Tool เป็นเครื่องมือกลุ่ม Selection Tools
หมายเลข 5 คือ History เปิด/ปิดได้ใน Window > History จะบันทึกการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเปิดทำงานกับไฟล์นั้นๆ เมื่อปิดและเปิดใหม่บันทึกการทำงานเดิมจะหายไป และจะเริ่มใหม่จนกระทั่งปิดการทำงาน ซึ่งจะบันทึกตลอด ซึ่งจะกำหนดจำนวนครั้งการบันทึกได้ใน Edit > Preferences > Performance…
หมายเลข 6 คือ Layer เปิด/ปิดได้ใน Window > Layers หรือกด F7 ที่คีร์บอร์ด
หมายเลข P1, P2 คือ รูปภาพ 2 รูปที่จะนำมาประกอบคำอธิบาย ซึ่งจะนำรูป P2 ไปวางใน P1
หมายเหตุ : หมายเลข 2, 3, 4 Selection Tools ใช้สำหรับเลือกพื้นที่ของชิ้นงาน

ต่อไปเราจะใช้เครื่องมือ Move Tool ลากชิ้นงาน P2 มาวางใน P1 ซึ่งจะอธิบายตามรูป

 
       
     
       
 

ขั้นตอนและรายละเอียดตามหมายเลขมีดังนี้
หมายเลข 1 ให้เลือกเครื่องมือ Move Tool
หมายเลข 2 ให้คลิ๊กเป็นเครื่องหมายถูกหน้า Autoselect (จะทำให้สามารถเลือกรูปได้อัตโนมัติ) และ Show Transform Controls (จะทำให้สามารถเลื่อนไปมา ย่อ/ขยายได้)
หมายเลข 3 ให้ใช้เครื่องมือ Move Tool คลิ๊กค้างที่รูป P2 และลากมายังวางยังรูป P1
หมายเลข 4 เมื่อคลิ๊กที่รูปใดจะเห็นกรอบเส้นประรอบรูปนั่นแสดงว่าสามารถเลื่อน ย่อ/ขยายได้ เมื่อคลิ๊กขวาจะปรากฎแถบให้เลือกลำดับชั้นของ Layer ต่างๆ เรียงจากบนลงล่าง ซึ่งสามารถเลือกเปลี่ยน Layer ได้
หมายเลข 5 เมื่อคลิ๊กขวาที่สีน้ำเงินของไฟล์งานนี้ จะสามารถจัดการกับไฟล์งานนี้ได้ ได้แก่ * Duplicate… ทำสำเนาไฟล์งานนี้ ซึ่งเราจะทำสำเนาใหม่ไว้เพื่อป้องกันไฟล์งานเดิมเสียรูปไปจากเดิมเมื่อกดบันทึก (Save) * Image Size… ย่อ/ขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ซึ่งจะมีผลทั้งไฟล์งาน * Canvas Size… จะเพิ่ม/ลดพื้นที่ไฟล์งาน ซึ่งจะไม่มีผลกับรูปชิ้นงานเดิม * File Info… จะให้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์งานทั้งหมด * Page Setup… จะปรับขนาดหน้ากระดาษ ซึ่งจะไม่มีผลกับไฟล์งานนี้
หมายเลข 6 History เมื่อทำงานแต่ละครั้งจะมีการบันทึกการทำงานไว้ ซึ่งเราจะสามารถย้อนกลับไปทำงานลำดับก่อนหน้าได้ด้วยการคลิ๊กเลือกที่การทำงานครั้งนั้น ใช้ในกรณีที่ทำผิดแล้วจะย้อนกลับไป สำหรับ Ctrl + Z จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวคือครั้งสุดท้ายกลับไปยังครั้งก่อนหน้าเพียงแค่นั้นเองถ้าทำผิดพลาด มากกว่านั้นต้องใช้ History
หมายเลข 7 Layers จะแสดง Layer ต่างๆ ตามลำดับชั้นที่เรานำภาพเข้ามาจากภายนอก เมื่อเลือก Layer ใดจะแสดงแถบสีน้ำเงิน แสดงว่าสามารถจัดการกับ Layer นั้นได้ ซึ่งจะไม่มีผลกับ Layer ที่ไม่ได้เลือก

ต่อไปเราจะทำการบันทึกไฟล์งาน ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ที่น่าสนใจดังนี้

 
     
     
       
 

.PSD = นามสกุลไฟล์ที่บันทึกแล้วจะแยก Layer ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเราจะเลือกนามสกุลนี้
.GIF = นามสกุลไฟล์ที่บันทึกไว้ใช้สำหรับการสร้างอเนมิชั่น (Gif Animation) หรือบันทึกเพื่อลดความละเอียดของไฟล์ภาพลงซึ่งจะมี 256 Color เหมือนนามสกุล .PNG
.JPG = นามสกุลที่นิยมใช้กันมากสุดแต่จะเป็น Layer เดียว กรณีมีหลาย Layer จะรวมให้อัตโนมัติ ซึ่งจะให้ภาพที่มีความละเอียดสูงมาก
.PDF, .TIFF สำหรับใช้ในงานพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ต่างๆ .TIFF ก็นิยมใช้กันมาก เช่น ในโปรแกรม Adobe Pagemaker 6.5 เป็นต้น .TGA เหมาะจะนำไปใช้ในงาน 3D และงานวีดีโอ

เรายังอยู่ที่เครื่องมือ Move Tool หมายเลข 01 ดูรูปประกอบ
หมายเลข 02 เมื่อคลิ๊กให้กรอบสี่เหลี่ยมเส้นประ เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเส้นทึบ สามารถที่จะจัดการเคลื่อนย้าย ย่อ/ขยาย โดยการคลิ๊กขวาที่เส้นทึบนั้น ซึ่งจะมีแถบคำสั่งขึ้นมาในการจัดการกับรูปภาพ
หมายเลข 03 จะแสดงรายละเอียดของคำสั่งหมายเลข 02 เพื่อปรับค่าต่างๆ ของภาพ
หมายเลข 04-07 จะเป็นกลุ่มคำสั่งการจัดการกับ Layer ดังนี้
หมายเลข 04 จะจัดการเกี่ยวกับภาพ ได้แก่
Filter ปกติ จะอยู่ที่ Normal (ภาพเดิมที่นำมา) ,
Opacity (ความโปร่งใสของภาพ ซึ่งถ้าลดค่าลงจะเห็น Layer ด้านล่างลงมา โดยที่ยังเห็น Layer เดิมอยู่ ค่า 100% จะปกติมองไม่เห็นด้านล่างหรือจะทึบ 0% จะมองไม่เห็นภาพ Layer นี้) ,
Fill (การปรับค่าสีของภาพ 100% จะปกติ 0% จะไม่เห็นค่าสี) ,
Lock : จะล๊อกภาพไม่ให้ทำงานได้ตามเครื่องหมายที่เลือกแต่ละอย่างลองคลิ๊กดู แล้วดูผล)
หมายเลข 05 แสดง Layer นั้นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อได้ โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อนั้นแล้วเปลี่ยน
หมายเลข 06 จะเป็นการเปิด-ปิดตา คือเมื่อมีตาแสดงอยู่แสดงว่า Layer นั้นเปิดแสดงภาพอยู่ เมื่อเลือกทำงานจะมีผล และเมื่อไม่เปิดตา แสดงว่า Layer นั้นจะไม่แสดงรูปให้เห็นในไฟล์งาน และจะไม่มีผลกับการทำงานด้วยคำสั่งต่างๆ

 
     
     
       
 

หมายเลข 07 จะเป็นคำสั่งจัดการกับ Layer ที่เลือกนั้นๆ ได้แก่

  -หมายเลข 1 จะล๊อก Layer ไว้ด้วยกัน ซึ่งจะมีผลเมื่อเลือกตั้งแต่ 2 Layer ขึ้นไป
  - หมายเลข 2 Add a Layer Style ซึ่งจะจัดการภาพต่างๆ เช่น สร้างเงาภาพ สร้างขอบเส้น ทำให้ภาพนูน เป็นต้น
  - หมายเลข 3 Add Vector Mask จะสร้าง MasK ให้กับเลเยอร์นั้นๆ ที่เลือก ส่วนมากจะใช้ร่วมกับ Gradient Tool ซึ่งจะกล่าวต่อไป
  - หมายเลข 4 Create new fill or Adjustment Layer เป็นการปรับภาพ เช่น ปรับสี ปรับความสว่าง เป็นต้น
  - หมายเลข 5 Create a new group สร้างโฟลเดอร์ให้กับภาพเพื่อจัดกลุ่มเลเยอร์ภาพไว้ที่เดียวกัน โดยการคลิ๊กค้างที่เลเยอร์นั้นแล้วลากไปวางที่โฟลเดอร์นั้น
  - หมายเลข 6 Create a new layer เป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา หรือทำสำเนาเลเยอร์ โดยการคลิ๊กเลือกที่เลเยอร์นั้นค้างไว้แล้วลากมาวางที่เครื่องมือนี้
  - หมายเลข 7 Delete Layer เป็นการลบเลเยอร์นั้นทิ้งทำได้ 2 วิธี คือ เลือกที่เลเยอร์นั้นแล้วลากมาวางที่เครื่องมือนี้ หรือคลิ๊กเลือกที่เลเยอร์นั้นแล้วกดที่เครื่องมือนี้แล้วตอบ yes จะเป็นการลบเลเยอร์ทิ้งเช่นเดียวกัน

 
     
 
   

จากรูปจะเป็น Filter ปกติ จะอยู่ที่ Normal (ภาพเดิมที่นำมา) ให้ดูรูปประกอบ จากรูปจะเลือก Filter Darken ดูไฟล์งานประกอบด้านซ้ายมือเป็นผลที่ได้จากการใช้ฟิลเตอร์นี้

 
   
   
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/photoshop/usephotoshopcs3/usephotoshopcs3.html