การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator CS5 (ตอนที่ 2)

 
 

เครื่องมือที่จะกล่าวในตอนที่ 2 นี้ จะเป็นเครื่องมือในกลุ่มการวาด เขียน ลายเส้นต่างๆ ซึ่งจะมีเครื่องมือประกอบกันเป็นกลุ่ม ให้สังเกตเครื่องหมายขีดกั้นระหว่างกลุ่มอื่นๆ เครื่องมือที่จะนำมากล่าว อธิบายดังนี้ (ดูรูปข้างล่างประกอบ)
หมายเลข 1 Pen Tool (P) ใช้สำหรับวาดลายเส้นเป็นรูปทรงต่างๆ ตามต้องการ
หมายเลข 2 Type Tool (T) ใช้สำหรับสร้างตัวอักษรการพิมพ์ตามที่ต้องการ
หมายเลข 3 เครื่องมือในกลุ่มลายเส้น ได้แก่ Line Segment Tool  (\) ใช้ในการลากเส้นตรง Arc Tool ลากเส้นโค้ง Spiral Tool ลากเส้นรูปขดหอย Ractangular Grid Tool ลากตารางกริด Polar Grid Tool ลากวงกลมใยแมงมุม
หมายเลข 4 เครื่องมือในกลุ่มรูปทรง ได้แก่ Ractangle Tool (M) สร้างรูปสี่เหลี่ยม Rounded Ractangle Tool สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมมน Ellipe Tool สร้างรูปวงกลมวงรี Polygon Tool สร้างรูปหลายเหลี่ยม Star Tool สร้างรูปดาว Flare Tool สร้างรูปทรงแสงกระจาย

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

หมายเลข 5 Paintbrush Tool (B) พู่กันระบายสี
หมายเลข 6 เครื่องมือในกลุ่มดินสอ ได้แก่ Pencil Tool (N) ดินสอ Smooth Tool ทำเส้นให้นุ่ม Path Eraser Tool ลบเส้น
หมายเลข 7 Blob Brush Tool สร้างจุดฟองน้ำ
หมายเลข 8 Eraser Tool สำหรับลบ Scissers Tool สำหรับตัดเหมือนกรรไกร Knife Tool สำหรับตัดเหมือนมีด
จากรูปข้างล่างจะแสดงเครื่องมือ Pen Tool ใช้สำหรับการวาดเส้น ซึ่งเมื่อคลิ๊กข้างจะมีเครื่องมือย่อยดังนี้

 • Pen Tool (P) ใช้สำหรับวาดเส้น
 • Add Anchor Point Tool สำหรับเพิ่มจุดบนเส้น
 • Delete Anchor Point Tool สำหรับลบจุดบนเส้น
 • Convert Anchor Point Tool สำหรับปรับความโค้งของเส้นจุดที่เลือก
 
       
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

นอกจากนั้นเราสามารถเปิด Tool Pallate Color ใช้ในการเติมสีพื้น และสีเส้น สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ และสามารถเปิด Tool Pallate Stroke กำหนดขนาดเส้น ความมน จุดที่มุม เลือกขนาดหัวลูกศรทั้งสองข้าง และเลือกโปรไฟล์กำหนดลักษณะของเส้นได้
จากรูปข้างล่างจะแสดงเครื่องมือ Type Tool ซึ่งจะมีเครื่องมือย่อยดังนี้

 • Type Tool ใช้สำหรับพิมพ์ตัวอักษรปกติ
 • Area Type Tool สำหรับพิมพ์ภายในพื้นที่ที่เราเลือก ซึ่งเราต้องสร้างกรอบขึ้นมาก่อนโดยใช้ Pen Tool
 • Type on Path Tool สำหรับพิมพ์ตัวอักษรตามเส้นที่สร้างขึ้นมา
 • Vertical Type Tool สำหรับพิมพ์ตัวอักษรในแนวตั้ง ซึ่งจะจากขวาไปซ้าย บนลงล่าง
 • Vertical Area Type Tool สำหรับพิมพ์ตัวอักษรในแนวตั้ง จะอ่านจากขวาไปซ้าย บนลงล่าง ภายในพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมา
 • Vertical Type on Path Tool สำหรับพิมพ์ตัวอักษรตามแนวตั้ง อักษรจะวิ่งจากซ้ายไปขวาตามเส้นที่เราสร้าง

สามารถดูตัวอย่างได้ตามรูปข้างล่าง
เมื่อเราคลิ๊กเลือกข้อความหรือตัวอักษรแล้วกดคลิ๊กขวา จะปรากฏหน้าต่างคำสั่งขึ้นมาดูตามกรอบสีดำรูปข้างล่างซ้ายมือ ซึ่งจะมีคำสั่งในการจัดการกับข้อความ (จะกล่าวเฉพาะที่ไม่เคยอธิบาย) คือ Font เลือกลักษณะฟ้อนท์ Recent Fonts ฟ้อนท์ที่ที่เลือกใช้กับตัวอักษรที่เลือก Size ขนาดตัวอักษร Create Outlines ทำตัวอักษรให้เป็นวัตถุ ซึ่งเมื่อทำแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อความนั้นได้อีก แต่จะกลายเป็นสีเส้นและสีพื้นแทนตัวอักษรนั้น

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

จากรูปข้างบนเมื่อคลิ๊กที่ข้อความหรือตัวอักษรจะปรากฏ Type Pallate Option Bar ขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หมายเลข 1 แสดงสีตัวอักษรที่ใช้
หมายเลข 2 แสดงสีเส้นกรอบตัวอักษรที่ใช้
หมายเลข 3 กำหนดขนาด และลักษณะของเส้นกรอบ
หมายเลข 4 กำหนดลักษณะของฟ้อนท์ที่ใช้ ซึ่งจะกรอบคำสั่งปรากฏให้ใส่ค่าต่างๆ ตามกรอบสีแดงที่แสดงในรูปข้างบน
หมายเลข 5 กำหนดการวางพารากราฟ การจัดรูปแบบของข้อความทั้งหมด ซึ่งจะปรากฏคำสั่งซึ่งจะแสดงดังกรอบสีเขียวตามรูปข้างบน
หมายเลข 6 จัดการกับรูปแบบของตัวอักษร ซึ่งถ้าเลือก Make with Warp… จะปรากฏ Warp Options เพื่อกำหนดลักษณะของรูปแบบตัวอักษร ดังตัวอย่าง และแสดงคำสั่งที่ใช้ตามกรอบสีเหลืองทองดังรูปข้างบน ถ้าเลือก Make with Mesh… จะปรากฏกรอบคำสั่ง Envelope Mesh เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ดังตัวอย่างและกรอบคำสั่งที่ปรากฏตามกรอบสีส้มรูปข้างบน
หมายเลข 7, 8, 9, 11 อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
หมายเลข 10 Flash Text สำหรับกำหนดความเคลื่อนไหวของข้อความ หรือกำหนดจำนวนตัวอักษรที่ใช้ ซึ่งจะปรากฏกรอบคำสั่ง Flash Text ตามกรอบสีม่วงที่แสดงดังรูปข้างบน

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

จากรูปข้างบนจะแสดงเครื่องมือในกลุ่มลายเส้น ได้แก่

 • Line Segment Tool  (\) ใช้ในการลากเส้นตรง เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีแดงดังรูปข้างบน
 • Arc Tool ลากเส้นโค้ง Spiral Tool ลากเส้นรูปขดหอย เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีเขียวดังรูปข้างบน
 • Ractangular Grid Tool ลากตารางกริด เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีน้ำเงินดังรูปข้างบน
 • Polar Grid Tool ลากวงกลมใยแมงมุม เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีม่วงดังรูปข้างบน
 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

ตามรูปข้างบนจะแสดงเครื่องมือในกลุ่มรูปทรง ได้แก่

 •  Ractangle Tool (M) สร้างรูปสี่เหลี่ยม เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีม่วงดังรูปข้างบน
 • Rounded Ractangle Tool สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมมน เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีเขียวดังรูปข้างบน
 • Ellipe Tool สร้างรูปวงกลมวงรี เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีเหลืองดังรูปข้างบน
 • Polygon Tool สร้างรูปหลายเหลี่ยม เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีแดงดังรูปข้างบน
 • Star Tool สร้างรูปดาว เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีน้ำเงินดังรูปข้างบน
 • Flare Tool สร้างรูปทรงแสงกระจาย เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือจะปรากฏกรอบคำสั่ง ดังแสดงตามกรอบสีดำดังรูปข้างบน
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างบนจะแสดงเครื่องมือ Paintbrush Tool ใช้สำหรับระบายสี เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะปรากฏกรอบคำสั่งให้กำหนดค่าต่างๆ ของหัวแปรง ซึ่งสารถที่จะเปิด Brushes Tool Pallate ขึ้นมาได้ จะมีหัวแปรงให้เลือกตามที่เราต้องการ จะแสดงตัวอย่าง และกรอบคำสั่งดังกรอบสีเขียวในรูปข้างบน

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างบนจะแสดงเครื่องมือในกลุ่มดินสอ ได้แก่

 • Pencil Tool (N) ดินสอ เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะปรากฏคำสั่งตามกรอบสีแดงที่แสดงในรูปข้างบน
 • Smooth Tool ทำเส้นให้นุ่ม เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะปรากฏคำสั่งตามกรอบสีเขียวที่แสดงในรูปข้างบน
 • Path Eraser Tool ลบเส้น
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างบนจะแสดงเครื่องมือ Blob Brush Tool สร้างจุดฟองน้ำ ตัวอย่างดังแสดงในรูป

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จากรูปข้างบนจะแสดงเครื่องมือ

 • Eraser Tool สำหรับลบ เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือนี้จะปรากฏกรอบคำสั่งดังกรอบสีเขียวที่แสดงในรูป ให้เรากำหนดค่าหัวแปรงที่ต้องการใช้
 • Scissers Tool สำหรับตัดเหมือนกรรไกร
 • Knife Tool สำหรับตัดเหมือนมีด
 
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/illustrator/useillustratorcs5/useillustrator02.html