การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator CS5 (ตอนที่ 1)

 
 

ก่อนจะพูดถึงการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator CS5 จะอธิบายถึงการสร้างเอกสารใหม่ก่อน และการนำรูปหรือไฟล์จากโปรแกรมอื่นเข้ามาในเอกสารที่สร้างขึ้นมาใหม่

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

จากรูปข้างบนให้ไปที่ Menu File > New… หรือกด Ctrl + N เป็นคำสั่งสร้างเอกสารใหม่ เมื่อกดคำสั่งจะปรากฏหน้าต่างสำหรับใส่ข้อมูลต่างๆ เพื่อกำหนดค่าเอกสารใหม่ มีรายละเอียดตามหมายเลขต่างๆ ดังนี้ (ดูรูปด้านล่างประกอบ)

 
       
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

หมายเลข 1 ตั้งชื่อเอกสาร
หมายเลข 2 เลือกรูปแบบของชนิดเอกสารที่ต้องการ
หมายเลข 3 จำนวน Artboards หรือจำนวนหน้า ที่ต้องการ และกำหนดการจัดเรียงของแต่ละหน้า
หมายเลข 4 กำหนดระยะห่างระหว่างหน้าเอกสาร
หมายเลข 5 กำหนดขนาดเอกสาร ซึ่งค่าเริ่มต้นจะเป็น A4 แต่เราก็สามารถกำหนดเป็นแบบอื่นได้ตามต้องการ
หมายเลข 6 ขนาดความกว้าง สูง หน่วยที่ใช้วัด และการจัดแนวตั้ง/แนวนอนของเอกสาร
หมายเลข 7 กำหนดพื้นที่นอกเอกสารทั้ง 4 ด้าน
เมื่อกำหนดเสร็จแล้วกด OK เพื่อยอมรับค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งจะปรากฏดังรูปข้างล่างนี้

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

ต่อไปจะเป็นการนำไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ หรือรูปภาพมาใส่ลงในเอกสารที่เราสร้างขึ้นใหม่ จากรูปข้างล่างการนำไฟล์อื่นเข้ามาให้ไปที่ Menu File > Place…

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

เมื่อกดคำสั่งแล้วจะมีหน้าต่างปรากฏมาดังรูปข้างล่าง ซึ่งเราสามารถเลือกชนิดของรูปภาพได้ตามนามสกุลที่ปรากฏอยู่

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

เมื่อกด Place จะปรากฏดังรูปข้างล่าง
เครื่องมือที่จะนำมาพูดในตอนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปข้างล่างประกอบ)

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

หมายเลข 1 Selection Tool (V) ใช้เลือกวัตถุทั้งชิ้นหรือทั้งกลุ่ม
หมายเลข 2 Direct Selection Tool (A) ใช้เลือกวัตถุเฉพาะที่  and Group Selection Tool เลือกวัตถุทั้งกลุ่ม
หมายเลข 3 Magic Wand Tool (Y) ใช้เลือกวัตถุตามค่าสีที่กำหนด
หมายเลข 4 Lasso Tool (Q) ใช้เลือกวัตถุตามพื้นที่ที่เลือก
หมายเลข 5 Hand Tool (H) ใช้เคลื่อนย้ายมุมมองไปยังจุดต่างๆ ที่ต้องการ
หมายเลข 6 Zoom Tool (Z) ใช้ย่อขยายมุมมอง
หมายเลข 7 Foreground Color and Stroke กำหนดสีพื้น หรือสีเส้น หรือไม่มีสีพื้น หรือไม่มีเส้น
หมายเหตุ ในวงเล็บเป็นคำสั่งลัดไปยังเครื่องมือนั้นโดยการกดที่อักษรนั้นที่คีย์บอร์ด

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างบน เมื่อคลิ๊กขวาบนพื้นที่ว่างจะปรากฏคำสั่งดังนี้

 • Undo ……. ยกเลิกคำสั่งสุดท้าย
 • Redo ทำคำสั่งนั้นใหม่
 • Zoom In ขยายให้ใหญ่ขึ้น
 • Zoom Out ย่อให้เล็กลง
 • Show/Hide Rulers เปิด/ปิดไม้บรรทัด
 • Show/Hide Grid เปิด/ปิดเส้นกริด
 • Hide/Show Guide เปิด/ปิดเส้นไกด์
 • Lock Guide ล๊อกหรือไม่ล๊อกเส้นไกด์
 • Select ใช้ในการเลือก First Object Above เลือกวัตถุบนสุด Next Object Above เลือกวัตถุถัดจากบนสุด Next Object Below เลือกวัตถุถัดจากล่างสุด Last Object Below เลือกวัตถุล่างสุด
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างบน เมื่อคลิ๊กขวาที่วัตถุนั้น จะปรากฏคำสั่งดังนี้ จะอธิบายเฉพาะคำสั่งที่ไม่ซ้ำกับก่อนหน้า

 • Isolate Selected Image เลือกให้วัตถุนั้นปรากฏเป็นวัตถุชิ้นเดียวที่ง่ายต่อการจัดการกับวัตถุ
 • Transform จัดการกับวัตถุนั้นโดย Transform Again ใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือคัดลอกวัตถุอีกครั้งหรือไปยังจุดที่ต้องการ Move… การเคลื่อนย้ายหรือคัดลอกวัตถุไปยังตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการ Rotate… ทำการหมุนหรือคัดลอกวัตถุไปยังองศาที่ต้องการ Reflect… ทำการพลิกหรือคัดลอกวัตถุไปยังทิศทางที่ต้องการ Scale… การย่อขยายวัตถุหรือคัดลอกที่ย่อขยายวัตถุแล้วตามขนาดที่กำหนด Shear… การเอียงวัตถุหรือคัดลอกวัตถุที่เอียงตามค่าที่กำหนด Transform Each… การย่อขยาย/เคลื่อนย้าย/หมุนหรือคัดลอกตามค่าที่กำหนดนั้น Reset Bounding Box ทำให้เส้นกรอบวัตถุกลับมาอยู่ในแนวตั้งสี่เหลี่ยมตามมุมมอง
 • Arrange เคลื่อนย้ายวัตถุโดย Bring to Front นำวัตถุนั้นขึ้นมาบนสุด Bring Forward นำวัตถุนั้นลงมาถัดจากวัตถุที่อยู่บนถัดไป Send Backward นำวัตถุที่อยู่ล่างขึ้นมาจากวัตถุที่อยู่ล่างถัดไป Send to Back นำวัตถุไปอยู่ล่างสุด Send to Current Layer นำวัตถุกลับไปยังเลเยอร์เดิม

จากรูปข้างล่างจะเป็นคำสั่งใน Pallete Option Bar ของเครื่องมือ Selection Tool  ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
หมายเลข 1 แสดงไฟล์ที่ลิ้งก์ทั้งชื่อและวัตถุที่แสดงในไฟล์
หมายเลข 2 จะปรากฏเมื่อกดหมายเลข 7 Mask ปุ่มแรกเมื่อกดจะปรากฏแถบคำสั่งตามเส้นกรอบสีม่วง (ดูรูปข้างล่างประกอบ) ปุ่มที่สองเมื่อกดจะปรากฏแถบคำสั่งถามเส้นสีฟ้า (กรอบล่างสุด)
หมายเลข 3 แสดงชื่อไฟล์ของวัตถุที่เลือก
หมายเลข 4 ทำการฝังรูปให้อยู่กับไฟล์งานนั้น ไม่มีผลต่อการลิ้งก์อีก
หมายเลข 5 แก้ไขวัตถุตามโปรแกรมต้นฉบับที่ทำวัตถุนั้น

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

หมายเลข 6 ใส่ฟิวเตอร์ให้กับวัตถุตามคำสั่งที่เลือกในกรอบสีแดง (ดูรูปข้างบนประกอบ)
หมายเลข 7 ทำ Mask วัตถุ
หมายเลข 8 เข้าสู่ Isolate ของวัตถุที่เลือกนั้น ตามกรอบสีเขียวที่ปรากฏ (ดูรูปข้างบนประกอบ) เมื่อคลิ๊กขวาที่วัตถุอีกครั้งจะปรากฏคำสั่งต่างๆ ในการจัดการกับวัตถุนั้นดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้า
หมายเลข 9 กำหนดความโปร่งใสของวัตถุ วัตถุนำเข้ามาจะเป็น 100%
หมายเลข 10 เมื่อกดคำสั่ง Align to Artboard จะปรากฏแถบคำสั่งตามกรอบสีน้ำเงิน (ดูรูปข้างบนประกอบ) ใช้ในการจัดการเคลื่อนย้ายวัตถุไปตามหน้าเอกสารตามตำแหน่งที่กำหนด
หมายเลข 11 Transform เคลื่อนย้ายและเอียงวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะปรากฏคำสั่งตามกรอบสีเหลือง (ดูรูปข้างบนประกอบ)

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จากรูปข้างบนเมื่อเลือกวัตถุหลายชิ้นพร้อมกัน จะเกิด Mixed Objects Pallete Option Bar ซึ่งใช้จัดการเคลื่อนย้ายวัตถุทั้งหมดให้อยู่ตามเครื่องมือที่เลือก รวมทั้งการแสดงตำแหน่งและขนาดของวัตถุทั้งหมด
จากรูปข้างล่าง จะแสดงเครื่องมือ Direct Selection Tool (A) และเครื่องมือ Group Selection Tool เมื่อคลิ๊กข้างที่ Tool Box ของเครื่องมือนี้ และสามารถลากออกมาให้แสดงทั้งสองเครื่องมือเพื่อสะดวกในการเลือกใช้

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จากรูปข้างล่างจะแสดง Pallete Option Bar ของเครื่องมือนี้ ซึ่งเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการใช้วัตถุที่มีเส้นกรอบรอบวัตถุ และมีจุดต่างๆ (แสดงดังรูปข้างล่าง) คำสั่งที่ปรากฏจะเป็น Path Pallete Option Bar ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปข้างล่างประกอบ)
หมายเลข 1แสดงสีพื้น เมื่อคลิ๊กจะปรากฏ Swatch Color ให้เลือก ตามกรอบสีเหลือง (ดูรูปข้างล่างประกอบ)
หมายเลข 2 แสดงสีเส้น เมื่อคลิ๊กจะปรากฏ Swatch Color ให้เลือก ตามกรอบสีเหลือง (ดูรูปข้างล่างประกอบ)
หมายเลข 3แสดงขนาดเส้นที่เลือก
หมายเลข 4 เข้า Isolate ของวัตถุที่เลือกนั้น
หมายเลข 5 เลือกใช้สไตล์ที่มีกับวัตถุที่เลือกนั้น

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

หมายเลข 6 กำหนดความโปร่งใสของวัตถุ
หมายเลข 7 เป็นคำสั่งที่ใช้จัดการกับวัตถุนั้น ซึ่งมีคำสั่งตามกรอบสีน้ำเงิน (ล่างกลางของรูปข้างบน)
หมายเลข 8 ปรับสีของวัตถุนั้นใหม่ โดยจะปรากฏกรอบสีม่วง (ล่างขวาของรูปข้างบน) ให้ปรับค่าสีใหม่ โดยจะให้ค่าสีเดิมไว้เป็นหลัก
หมายเลข 9 และหมายเลข 10 ให้ดูคำอธิบายก่อนหน้านี้

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จากรูปข้างบน เมื่อกดที่จุดใดจุดหนึ่งบนเส้น จะปรากฏ Anchor Point Pallete Option Bar ใช้จัดการกับจุดที่เลือกนั้น อธิบายได้ดังนี้
หมายเลข 1 Convert ปรับจุดให้เหลี่ยมหรือมน
หมายเลข 2 Handles ปรับแขนของจุด
หมายเลข 3 Anchors ทำการลบจุด หรือเชื่อมจุดต้นและจุดปลายเข้าหากัน หรือตัดจุด
หมายเลข 5 ให้ดูคำอธิบายก่อนหน้านี้
หมายเลข 6 ตำแหน่งของจุด และขนาด

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จากรูปข้างบน แสดงเครื่องมือ Magic Wand Tool เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะปรากฏกรอบให้กำหนดค่า Fill Color > Tolerance ... ค่าที่กำหนดจะมีผลต่อการเลือกวัตถุตามความหนักของสีที่ให้ ตามรูปข้างบน กำหนดเป็น 10 เลือกสีที่ปรากฏในรูปจุดใดจุดหนึ่งจะปรากฏการเลือกตามค่าสีที่ปรากฏในวัตถุนั้นทั้งหมด (ดูรูปประกอบ)

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จากรูปข้างบน แสดงเครื่องมือ Lesso Tool จะใช้เลือกวัตถุที่เป็นชิ้นเดียวกัน แต่เลือกเฉพาะบางส่วนด้วยการลากเลือกตามพื้นที่ที่ต้องการ จากตัวอย่างรูปข้างบน จะเลือกสระ อำ แต่เลือกเฉพาะจุดข้างบน ส่วนมากที่เป็นตัวอักษรจะมี สระอำ กับ ฐ

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จากรูปข้างบน จะแสดงเครื่องมือ Hand Tool และ Print Tiling Tool โดยคลิ๊กค้างจะปรากฏคำสั่งทั้งสองซึ่งสามารถลากออกมาให้แสดงทั้งสองเครื่องมือได้

 • Hand Tool จะเคลื่อนย้ายมุมมองไปยังจุดที่ต้องการบน Artboard
 • Print Tiling Tool การใช้ให้คลิ๊กลากไปยังจุดที่ต้องการพิมพ์ หรือดับเบิ้ลคลิ๊กให้เลือกทั้ง Artboard ตามเครื่องพิมพ์ที่มี ซึ่งสามารถกำหนดการพิมพ์ได้ที่ File > Print…
 
 
 
 
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/illustrator/useillustratorcs5/useillustrator01.html