ตัวอย่างการวางแผนทางด้านการตลาด

 
 

ขั้นตอนการวางแผนงานทางด้านการตลาด โดยปรับปรุงจากแผนการตลาดเก่าที่มีอยู่
1 ศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ เป้าหมาย พันธะกิจ และนโยบายขององค์กร
2 วิเคราะห์ส่วนแบ่งทางด้านการตลาด การแข่งขันทางด้านการตลาด และแนวโน้มทางด้านการตลาด
3 วิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายทางการตลาดของกลุ่มลูกค้า
4 ศึกษาเกี่ยวกับแผนการตลาดเก่าที่ใช้อยู่
5 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแผนการตลาดเก่า
6 เพิ่มประสิทธิภาพของแผนการตลาดเก่าโดยใช้จุดแข็งภายในที่มีอยู่ แก้ไขจุดอ่อนภายในให้น้อยลง นำโอกาสที่ดีของสภาพแวดล้อมภายนอกมาใช้ และแก้ไขอุปสรรคภายนอกที่เป็นปัญหาทางด้านการตลาด
7 กำหนดวัตถุประสงค์ และวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาดใหม่
8 เพิ่มโอกาสทางด้านการตลาดใหม่โดยนำแผนการตลาดใหม่ไปใช้
9 สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
10 กำหนดรางวัลและใบรับรองแก่นักขายยอดเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการทำการตลาด
ผลิตภัณฑ์ : เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหวายสังเคราะห์ทางเคมี
คุณสมบัติ : ทนทานต่อการกัดกร่อน ทั้งแสงแดด น้ำ ความร้อน สารเคมี มีความแข็งแกร่ง และมีลวดลายสวยงามตามแบบที่เราออกแบบและ/หรือลูกค้าต้องการ
ประโยชน์ : เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับการใช้สอยต่างๆ เช่น ทำเป็นโต๊ะ โซฟา เป็นต้น ประดับประดาตกแต่งให้เข้ากับสถานที่ด้วยแบบที่สวยงาม ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ เช่น ผับ บ้าน ชายทะเล ภายนอกอาคาร เป็นต้น

กลยุทธ์การตลาด (marketing strategies) ที่นำมาใช้
1. กลยุทธ์การสร้างตลาดหรือแย่งชิงส่วนตลาด (build the market or steal market share)
กลยุทธ์การสร้างตลาด : สร้างตลาดใหม่ในกลุ่มลูกค้าในสถานบริการและบันเทิง ได้แก่ ผับ เท็ค ดิสโก้เท็ค โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักชายทะเล โต๊ะนั่งริมทะเลและริมแม่น้ำ
กลยุทธ์การแย่งชิงส่วนตลาด : ชูความโดดเด่นของสินค้าเหนือกว่าผู้ผลิตและให้บริการด้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ในด้านความแข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพภูมิอากาศและเหมาะกับภูมิอากาศในแถบเอเชีย
2. กลยุทธ์ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และกลยุทธ์เฉพาะท้องถิ่น (National, Regional and Local Marketing Strategies)
กลยุทธ์ระดับชาติ : สร้างตลาดในต่างประเทศ โดยการตั้งสำนักงานในต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านก่อน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา
กลยุทธ์ระดับภูมิภาค : สร้างสำนักงานสาขาในภาคต่างๆ เพื่อดำเนินการด้านการตลาดในการประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
กลยุทธ์เฉพาะท้องถิ่น : สร้างตัวแทนขายไปยังจุดต่างๆ ในท้องถิ่น โดยใช้สื่อโฆษณาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด
3. กลยุทธ์ฤดูการขาย (seasonality strategies)
กลยุทธ์ฤดูการขาย : ชูความโดดเด่นของสินค้าที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในช่วงฤดูการขายต่างๆ ที่มีความสวยงาม ทนทาน แข็งแกร่ง        
4. กลยุทธ์คู่แข่งขัน (competitive strategies)
กลยุทธ์คู่แข่งขัน : เน้นการสร้างสื่อโฆษณาไปยังพื้นที่ที่คู่แข่งขันครองตลาดอยู่ และชูความโดดเด่นของสินค้าเหนือคู่แข่งขันในด้านการใช้งานที่ให้ประโยชน์ใช้สอยกว้างกว่าคู่แข่งขันทั้งการใช้งานภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสวยงามตามแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยทีมออกแบบที่มีฝีมือ
5. กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย (target market strategies)
กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย : สร้างตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายจำพวกสถานบริการและสถานบันเทิง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว ชูความโดดเด่นของเฟอร์นิเจอร์ที่มีความทนทาน แข็งแกร่ง และสวยงามด้วยการออกแบบให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้เข้ามาใช้บริการ
6. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (product strategies)
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ : ชูความโดดเด่นของสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถร่วมออกแนวคิด และความต้องการของเฟอร์นิเจอร์ที่จะใช้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าประทับใจกับตัวเฟอร์นิเจอร์ที่จะใช้งาน รวมทั้งมีความสวยงาม ทนทาน แข็งแกร่ง รูปแบบเหมาะสมกับสถานที่ของลูกค้า
7. กลยุทธ์ตรายี่ห้อ (branding strategies)
กลยุทธ์ตรายี่ห้อ : สร้างตรายี่ห้อให้คนทั่วไปรู้จัก ซึ่งทางองค์กรจะใช้ชื่อว่า “เฟอร์รี่” เป็นตรายี่ห้อ ซึ่ง “เฟอร์รี่” จะสะท้อนถึงความหรูหรา โดดเด่น และสวยงามของสินค้า รวมทั้งมีความสวยงาม ทนทาน แข็งแกร่ง
8. กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ (packaging strategies)
กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ : วัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ก่อนที่จะมีการซื้อขาย จะรักษาสภาพเดิมของเฟอร์นิเจอร์ไว้อย่างดีก่อนถึงมือลูกค้า และบรรจุภัณฑ์จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้า และรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์อย่างเห็นได้ชัดตามแบบที่องค์กรได้ออกแบบมา
9. กลยุทธ์ราคา (pricing strategies)
กลยุทธ์ราคา : ตั้งราคาตามต้นทุนที่ได้ผลิตมา โดยพิจารณาจากราคาในท้องตลาด และเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ให้ความคุ้มค่าในการซื้อและประโยชน์ที่จะได้รับ ราคาอาจจะปรับเปลี่ยนตามฤดูการขาย หรือสภาวะเศรษฐกิจ
10. กลยุทธ์กระจายสินค้า และการครอบคลุมตลาด (distribution of product/ coverage strategies)
กลยุทธ์กระจายสินค้า และการครอบคลุมตลาด : เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไปยังธุรกิจเครือข่ายขายตรง โดยการให้ทำการตลาดโดยนักธุรกิจขายตรง ในลำดับแรกจะกระจายสินค้าโดยให้บริษัทขายตรงเป็นผู้จัดจำหน่าย ซึ่งตั้งราคาที่เหมาะสมไว้แล้ว เช่น บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นต้น ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการขายตรงที่มีสินค้าหลากหลายให้นักธุรกิจและสมาชิกเลือกใช้บริการ
11. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (promotion strategies)
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด : จัดให้มีโปรโมชั่นช่วงต่างๆ ของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ โดยสลับสับเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้ติดตามและเข้ารับโปรโมชั่นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตามช่วงนั้นๆ ทำให้ลูกค้าสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง
12. กลยุทธ์การใช้จ่ายทางการตลาด (spending strategies)
กลยุทธ์การใช้จ่ายทางการตลาด : เพิ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาดตามยอดจัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินการทางด้านการตลาดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดลงเมื่อการจัดจำหน่ายลดลง แต่ให้กลับมาใช้กลยุทธ์ที่มีการใช้จ่ายทางการตลาดน้อยกว่ามากขึ้น เช่น ใช้เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค และด้านอื่นๆ ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การกระจายข่าวสารได้มากที่สุด
13. กลยุทธ์การใช้พนักงานขายและการปฏิบัติการของพนักงานขาย (personal selling / operation strategies)
กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย และการปฏิบัติการของพนักงานขาย : ให้พนักงานขายเป็นผู้ทำการตลาดไปด้วยโดยการใช้สื่อด้านสิ่งพิมพ์เป็นตัวทำตลาด และให้รางวัลแก่พนักงานขายที่มียอดจำหน่ายสูงสุดด้วยการออกใบประกาศนักขายยอดเยี่ยมแห่งไตรมาส และ/หรือแห่งปี พร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่งตามที่องค์กรกำหนด นอกจากนี้อาจใช้กลยุทธ์แผนการตลาดขายตรงมาใช้กับพนักงานขายด้วย ซึ่งจะทำให้พนักงานทำยอดแข่งขันกันเพื่อขึ้นตำแหน่งสูงสุดของนักขาย
14. กลยุทธ์ข่าวสารที่สื่อทางโฆษณา (advertising message strategies)
กลยุทธ์ข่าวสารที่สื่อทางโฆษณา : ให้ข่าวสารด้านความโดดเด่นของสินค้า และศักยภาพขององค์กรแก่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต และทีวี เพื่อให้ผู้บริโภคจำตราสินค้าได้ดี
15. กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณา
กลยุทธ์ข่าวสารที่สื่อทางโฆษณา : ใช้สื่อโฆษณาด้านสิ่งพิมพ์เน้นความโดดเด่นของสินค้า เพื่อให้ผู้รับข่าวสารจดจำตราสินค้า ใช้สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตเน้นความโดดเด่นของสินค้า และองค์กรให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ใช้สื่อโฆษณาทางทีวี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตัวสินค้าให้เป็นที่ติดหูติดตาของผู้รับชมจนจำได้ตลอด
16. กลยุทธ์การบริหารและการจัดการสินค้า (merchandising strategies)
กลยุทธ์การบริหารและการจัดการสินค้า : ออกแบบโชว์รูมสินค้า สำนักงานขาย และบูธสินค้า รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีความโดดเด่นเป็นจุดสนใจของบุคคลทั่วไป มีความสวยงาม และน่าเข้าชม โดยการเน้นตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับรู้ และเข้าใจว่าเป็นสินค้าอะไร        
17. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (publicity)
กลยุทธ์การให้ข่าวสาร : จับมือกับสื่อต่างๆ เพื่อให้ข่าวสารทางสินค้าเฟอร์นิเจอร์ โดยติดต่อกับบริษัทสื่อภายนอก และบริษัทประชาสัมพันธ์ในการติดตามข่าวสารทางด้านสินค้าเฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าเกี่ยวกับตกแต่งบ้าน สถานที่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และให้ข่าวสารกับแหล่งข่าวเหล่านั้น
18. กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา (research and development)
กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา : ให้ทุนในการทำวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุใหม่ที่ดีกว่าวัสดุที่ใช้ในปัจจุบัน และให้ทุนการวิจัยทางด้านการตลาดแก่ทีมการตลาดเพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์
19. กลยุทธ์การหาข้อมูลทางการตลาด (marketing research strategies)
กลยุทธ์การหาข้อมูลทางการตลาด : จัดทำแบบสำรวจความต้องการทางการตลาดสำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเฟอร์นิเจอร์ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งแบบบันทึกคำร้องเรียนของลูกค้าที่มีต่อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา การปรับปรุง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าเฟอร์นิเจอร์ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป

"กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร"
1. ผู้บริโภค
1.1 แรงจูงใจในการซื้อของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ : เฟอร์นิเจอร์ ตราสินค้า “เฟอร์รี่”
คำอธิบายและการใช้สื่อโฆษณาที่จะทำให้ลูกค้ารู้จัก “เฟอร์รี่” เป็นอย่างดี
1. เพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก “เฟอร์รี่” ในนามของเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสวยงาม ทนทาน แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับการนำไปใช้สอยต่างๆ ทางองค์กรได้โฆษณาทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบเกี่ยวกับ “เฟอร์รี่”
2. “เฟอร์รี่” เหมาะสำหรับการใช้สอยที่ผู้บริโภคต้องการอายุการใช้งานยาวนาน โดยเราได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์เตรียมไว้ให้ เรายังมีบริการติดตั้ง และตกแต่งให้เข้ากับสถานที่ของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายเกี่ยวกับการใช้ “เฟอร์รี่” เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกทั้งทาง อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ และเอกสารแนะนำต่างๆ ทางจดหมายถึงมือลูกค้าโดยตรง
3. ผู้บริโภคที่ใช้ “เฟอร์รี่” จะประทับใจในสินค้าจากบุคคลภายนอก ซึ่งแสดงถึงความหรูหรา มีรสนิยม รวมถึงมีความสวยงาม และความทนทานจากการใช้ “เฟอร์รี่” เป็นเฟอร์นิเจอร์ประจำสถานที่ของลูกค้านั้นๆ ซึ่งเราจะคอยดูแลลูกค้าตลอด โดยมีการออกแบบสอบถามไปยังลูกค้า เพื่อที่ทางเราจะนำมาพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันในนาม “เฟอร์รี่ เฟอร์นิเจอร์สำหรับคุณ และอนาคต”
4. “เฟอร์รี่” จะให้ประโยชน์ใช้สอยได้ตามต้องการ ซึ่งลูกค้าไม่ต้องกังวลถึงเรื่องความทนทาน ความสวยงาม และใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ
5. ผู้บริโภคที่จะใช้ “เฟอร์รี่” สามารถออกแนวความคิดในการออกแบบร่วมกับทางเราได้ รวมทั้งมีการติดตั้งและตกแต่งถึงสถานที่ของลูกค้า โดยที่ลูกค้าอาจมีแนวร่วมในความคิดได้ เราทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้า “เฟอร์รี่” ประทับใจอย่างที่ไม่เคยรับมาก่อน
1.2 ลูกค้า “เฟอร์รี่” สามารถให้ข้อเสนอแนะทั้งในด้านการออกแบบ องค์กร การผลิต ซึ่งเราจะมีแบบสอบถามให้ลูกค้าได้ให้ข้อมูลกับทางเรา ซึ่งทางเราจะนำมาพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเสมอ
2. สินค้า “เฟอร์รี่” เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ ได้ดี เพราะ
2.1 สภาพโดยเนื้อแท้ของ “เฟอร์รี่” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากหวายสังเคราะห์ มีความทนทานยืดหยุ่นสูง และมีหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกใช้ ซึ่งแตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปที่ไม่มีความทนทาน และไม่ยืดหยุ่นในการใช้งาน รวมทั้งมีการออกแบบโดยมืออาชีพ และขั้นตอนการผลิต การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 แล้ว ซึ่งเป็นเครื่องรับรองว่า “เฟอร์รี่” เหมาะสำหรับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านต้องการใช้
2.2 “เฟอร์รี่” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบสวยงามตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบได้อีกด้วย เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีจากการใช้ “เฟอร์รี่” ที่ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
2.3 ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการผลิตมาตรฐานจากนานานชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จะสามารถผลิต “เฟอร์รี่” ได้คุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน
2.4 ลูกค้าสามารถพูดได้ในสังคมว่า “ใช้เฟอร์รี่เป็นเฟอร์นิเจอร์ประจำบ้าน หรือสถานที่ที่ลูกค้านำมาใช้ ซึ่งแสดงถึงรสนิยมที่ดีในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่คนส่วนมากนิยม”
2.5 ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ “เฟอร์รี่” ได้ ซึ่งส่วนมากแล้วจะประทับใจ และทางบริษัทฯ มีการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุง “เฟอร์รี่” อย่างต่อเนื่อง
3. การแข่งขันทางด้านการตลาดจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรน้อยมาก ซึ่งมีดังนี้
3.1 การจัดเครือข่าย และโครงสร้างองค์กรของเราจะมีการจัดการและบริหารที่ดีตามหลักระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสู้คู่แข่งทางด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี
3.2 ทางบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลทุกด้านเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และทีวี ซึ่งจะไม่มีในคู่แข่งขันทางด้านการตลาดในบางราย ทำให้เรามีศักยภาพทางด้านการตลาดเป็นอย่างมาก
3.3 ลูกค้าจะทราบว่า “เฟอร์รี่” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทนทาน แข็งแกร่ง มีความสวยงาม สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกตามความต้องการ ซึ่งจะต่างจากคู่แข่งที่มีอยู่ เพราะคู่แข่งจะเน้นการใช้งานเฉพาะที่ไม่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายออกไป
3.4 “เฟอร์รี่” จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าในอนาคต ซึ่งทางเรามีการดำเนินการทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง และคู่แข่งตอบโต้การดำเนินงานทางการตลาดของเราได้น้อยมาก
3.5 คู่แข่งที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทนทานน้อยกว่า รวมไปถึงความสวยงาม และลักษณะการใช้งานที่เหนือกว่าคู่แข่งในปัจจุบัน ซึ่งทางเราคิดว่าในอนาคตจะทำให้ลูกค้ารู้จักเฟอร์นิเจอร์ในนาม “เฟอร์รี่” กันอย่างติดปากของคนทั่วไป
4. ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
4.1 “เฟอร์รี่” จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ยาวนาน ง่ายต่อการทำความสะอาด และการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภายใน หรือภายนอกสถานที่ จะทำให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้
4.2 “เฟอร์รี่”จะต้องเป็นผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว จะไม่มีผลต่อการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียประโยชน์ เพราะมีความทนทาน แข็งแกร่ง สวยงาม และให้ความรู้สึกว่ามีรสนิยมที่หรูหรา ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
4.3 ประโยชน์ที่ลูกค้าจะมีเหนือกว่าคู่แข่งที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่ทนทาน และใช้ได้เฉพาะที่ ทำให้ “เฟอร์รี่” เป็นที่นิยมและต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่
4.4 “เฟอร์รี่” จะทำให้บุคคลอื่นรู้จักลูกค้าที่ใช้เฟอร์นิเจอร์กับทางเราได้ดีว่า “เฟอร์รี่ จ้าวแห่งเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่”
4.5 “เฟอร์รี่” จะทำให้ทุกคนรู้จักในด้าน ความทนทาน แข็งแกร่ง สวยงาม และยืดหยุ่นสูง
5. กลวิธีการสื่อสารการตลาดต่าง ๆ สามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในผลประโยชน์ของ สินค้า และ/หรือการบริการที่ทางเราได้กล่าวไว้แล้ว ว่า
5.1 “เฟอร์รี่” ผลิตจากหวายสังเคราะห์ที่มีความทนทาน แข็งแกร่ง สวยงาม และมีความยืดหยุ่นในการใช้สูง
5.2 ลูกค้ามีความประทับในการใช้ “เฟอร์รี่” ว่ามีรสนิยมหรูหราในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์
5.3 ทางเราได้มีการสื่อสารทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และทีวีร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการผลิตและบริการของเรา
6. “เฟอร์รี่” เป็นสินค้าที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นคือ มีความทนทาน แข็งแกร่ง สวยงาม และยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์สูงสุด 
7. เป้าหมายหลักของเราคือ
7.1 เป้าหมายหลักของการสื่อสารคือ ต้องการให้ลูกค้าทราบว่า “เฟอร์รี่” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าควรเลือกใช้เป็นลำดับแรก
7.2 พฤติกรรมของลูกค้าที่ทางเราคาดหวังว่าจะได้รับจากกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดคือ
- ลูกค้ามีความต้องการที่จะใช้ “เฟอร์รี่” เป็นเฟอร์นิเจอร์หลักในการตกแต่งสถานที่และการใช้งาน
- ลูกค้าต้องการ Catalog สินค้า เพี่อสั่งซื้อ “เฟอร์รี่” สำหรับการใช้เฟอร์นิเจอร์
- ลูกค้าสามารถบอกกล่าวไปยังเพื่อน ญาติว่า “ใช้เฟอร์รี่แล้วดี ทนทาน สวยงาม และยืดหยุ่นสูง”
- ได้รับคำชมจากผู้พบเห็นว่า “เฟอร์รี่” มีความสวยงาม โดดเด่นกว่าเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป
8. ผลจากการรับรู้ของลูกค้าทำให้ “เฟอร์รี่” เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทนทาน แข็งแกร่ง สวยงาม และมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข็ง
9. จุดติดต่อกับลูกค้า ทางเราได้จัดสำนักงาน และโชว์รูม การออกบูธ รวมทั้งทางด้านอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ และแฟ็กซ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของลูกค้า
10. การวิจัยในอนาคตทางเราจะมีการจัดตั้งชมรม “คนรักเฟอร์รี่” ขึ้นเพื่อเป็นจุดยืนของสินค้าเฟอร์นิเจอร์เรา และการหาความต้องการของลูกค้าที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้ “เฟอร์รี่” เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศในอนาคต

แผนการตลาด
1. บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน  (executive summary)   
บริษัทฯ ดำเนินการผลิตเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หวายสังเคราะห์ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับกันอย่างรวดเร็วในวงการเฟอร์นิเจอร์ ทางผู้บริหารจึงมีนโยบายที่จะรุกดำเนินการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับกลุ่มลูกค้าทางด้านเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีตลาดในกลุ่มธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม สถานบริการ สถานบันเทิง เป็นหลัก จากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาบริษัทมีผลการดำเนินการเพิ่มขึ้น 150 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งเป็นการเติบโตที่เร็วมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ “เฟอร์รี่” เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความทนทาน แข็งแกร่ง สวยงาม และมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก จุดนี้เองที่สินค้าเราได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าของบริษัทฯ คู่แข่ง
ดังนั้นทางบริษัทได้มีนโยบายที่จะรุกดำเนินการด้านการตลาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างตลาดหรือแย่งชิงส่วนตลาด, กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด, กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณา เป็นต้น โดยจะนำกำไรจากการขาย 10 เปอร์เซ็นต์มาเป็นต้นทุนในการทำการตลาดจากยอดการขายประจำไตรมาส
ผลที่คาดว่าจะได้รับได้แก่ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ต่อไตรมาส จากสภาวะการตลาดในปัจจุบันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (current marketing situation)
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นจากเดิม มีแนวโน้มในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มขึ้น ประชาชนมีอำนาจในการซื้อ และการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ทำให้สินค้า “เฟอร์รี่” มียอดจำหน่ายในปี 2553 เป็นจำนวน 1,243 ล้านบาท และไตรมาสแรกของปี 2554 มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 498 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จากยอดจำหน่ายของปี 2553 เมื่อเทียบอัตราการเจริญเติบโตของ “เฟอร์รี่” จะอยู่ที่ร้อยละ 50 ต่อปี และในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 ก็เป็นไปได้
การแข่งขันด้านการตลาดของบริษัทฯ ได้เปลี่ยนลำดับที่ดีขึ้น เมื่อเทียบข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของยอดจำหน่ายบริษัทด้านเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย ปีที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มกลุ่มลูกค้าไปยังรีสอร์ท และสถานบริการต่างๆ ซึ่งทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในสินค้า “เฟอร์รี่”
3. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง (strengths) บริษัทฯ ได้รับรองด้านการผลิตในระบบ ISO 9000 ซึ่งเป็นจุดยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีระบบการจัดการบริหารที่ดี ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่
จุดอ่อน (weakness) มีปัญหาในการจัดสรรพื้นที่ซึ่งมีจำกัด และการขยายโชว์รูมไปตามส่วนต่างๆ ที่ยังไม่ครอบคลุม
โอกาส (opportunities) สินค้า “เฟอร์รี่” มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนเฟอร์นิเจอร์ของคู่แข่งรายอื่นๆ ทำให้ได้เปรียบในการขยายการตลาด ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมทั้งราคาสินค้า “เฟอร์รี่” อยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่แพง และถูกเกินไป ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้ในราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆ ไป
อุปสรรค (threats) การขยายตลาดไปยังห้างสรรพสินค้ายังเป็นปัญหาอยู่เกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่และต้นทุนในการทำการตลาดด้านนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่ในด้านงบประมาณ และความเหมาะสมของสถานที่
4. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (marketing objective)
1. วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (financial objective) ทางบริษัทกำหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 และในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ซึ่งเป็นผลจากการขยายทางด้านการตลาด และการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นประกอบกับลูกค้ามีความนิยมในเฟอร์นิเจอร์ “เฟอร์รี่” เพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค์ด้านการตลาด (marketing objective) บริษัทฯ มีนโยบายในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นจากตลาดเฟอร์นิเจอร์โดยรวมเป็นร้อยละ 3-5 ต่อปี เพื่อเลื่อนลำดับชั้นในความนิยมสินค้าเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นทุกปี
5. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (marketing strategy)
STP Marketing
          1. การแบ่งส่วนตลาด (segmentation)
บริษัทฯ ได้จัดแบ่งส่วนตลาดดังนี้
1.1 ตลาดระดับกลางและบน สำหรับลูกค้าที่มีรสนิยมสูง ในการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบสวยงาม เหมาะสมและเข้ากับรูปแบบสถานที่ได้ดี เพื่อเป็นการดึงดูดผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและพบหา ได้แก่ บ้านจัดสรรที่มีราคาสูง รีสอร์ทชายทะเล สถานบริการที่มีชื่อเสียง เป็นต้น ด้วยการออกแบบโดยมืออาชีพรวมกับแนวคิดและความต้องการของลูกค้า
1.2 ตลาดระดับล่างและกลาง สำหรับลูกค้าที่มีกำลังซื้อที่เพียงพอ ในการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทฯ ได้ทำการออกแบบให้เหมาะกับสถานที่ต่างๆ ได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม สถานบริการระดับกลางและล่าง เป็นต้น ในราคาที่เหมาะสมเพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอย
1.3 บริษัทฯ จะออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะสถานที่ที่ใช้ ได้แก่ แถบชายทะเล สถานบริการและโรงแรม บ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ซึ่งจะมีการออกแบบที่ต่างกันๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานตามสถานที่นั้นๆ
2. การกำหนดตลาดเป้าหมาย (targeting) ตลาดเป้าหมายของบริษัทฯ ได้แก่ สถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรม รีสอร์ท บ้าน คอนโดมิเนียม ซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกทั้งภายในและภายนอกสถานที่นั้นๆ
3. การวางตำแหน่ง (positioning)
บริษัทฯ จะวางตำแหน่งสินค้าจาก
3.1 การวางตำแหน่งจากลักษณะการใช้งาน ซึ่งมีความทนทานแข็งแกร่ง สวยงาม และมีความยืดหยุ่นสูง            
3.2 การวางตำแหน่งจากคุณประโยชน์ ซึ่งสินค้าสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
3.3 การวางตำแหน่งจากคู่แข่งขัน ซึ่งสินค้าเรามีความทนทาน แข็งแกร่ง ทนต่อแสงแดด ความร้อน สารเคมี การกัดกร่อนและสึกหรอ ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าคู่แข่งทั่วไป
Marketing Mix

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้กำหนดตราสินค้า “เฟอร์รี่” ซึ่งเป็นตราสินค้าที่แสดงถึงความหรูหรา สวยงาม ง่ายต่อการจดจำ
2. กลยุทธ์ราคา บริษัทฯ กำหนดราคาตามต้นทุนการผลิตและได้เปรียบเทียบราคาสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ตามราคาในท้องตลาดที่เป็นอยู่
3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย บริษัทฯ จัดให้มีพนักงานขายตามโขว์รูม และการจัดจำหน่ายโดยตรงถึงสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับบริษัทขายตรงในการทำตลาดเครือข่าย เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด
4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโฆษณาทางทีวีเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ “เฟอร์รี่”
การประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้ติดต่อกับแหล่งข่าวต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การดำเนินการของบริษัทฯ การออกบูธ กับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อในวงการสื่อโฆษณา
การขายโดยพนักงาน บรษัทฯ ได้กำหนดค่าคอมมิชชั่นจากการขาย และรางวัลสำหรับนักขายยอดเยี่ยมประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อเป็นกำลังใจในการขายต่อไป
การส่งเสริมการขาย บริษัทได้จัดโปรโมชั่นตามช่วงต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคมีความสนใจและติดตามข่าวสารของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
การตลาดทางตรง บริษัทฯ มีบริการรับออเดอร์จากลูกค้าทางโทรศัพท์ แฟ็กซ์ และทางเว็บไซด์ รวมทั้งได้ร่วมมือกับบริษัทขายตรงอย่าง บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยการจัดจำหน่ายโดยนักธุรกิจขายตรง
6. โปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ (action program)   
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เนินการทางด้านการตลาดเป็นไปอย่างมีแบบแผน และมีการบริหาร การจัดการที่ดี จึงได้จัดให้มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในการดำเนินงานทางการตลาดไปอย่างราบรื่นและไม่ติดขัดต่อการดำเนินการต่างๆ
กลยุทธ์ทางการตลาด : กลยุทธ์การสร้างตลาดหรือแย่งชิงส่วนตลาด, กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด, กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณา
ปฏิบัติการ : ใช้สื่อโฆษณาทางด้านอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ และทีวี โดยจัดให้มีการติดต่อ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ : ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดในฝ่ายการตลาด และฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดที่ได้วางไว้
7. งบกำไรขาดทุนโดยประมาณการ (projected profit-and-loss statements)
ยอดจัดจำหน่ายที่ประมาณการณ์ไว้ ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2554 จะเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 จากเดิม และงบประมาณในการใช้การทำตลาดจะอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์จากยอดขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2554
8. การควบคุม (controls)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านการตลาด และรายงานผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทางการเมือง และเศรษฐกิจจะปรับเปลี่ยนแผนการตลาดจากเดิม โดยจะลดการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และทีวีลง มาเป็นสื่อทางอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้นจากเดิม เพื่อให้การตลาดเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดแม้จะมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น

หมายเหตุ : แผนการตลาดที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ในการนำมาใช้งานจริงนั้นจะมีเนื้อหาที่มากกว่าและรายละเีอียดมากกว่านี้ การวางแผนการตลาดที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับลักษณะวัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร การผลิต และสินค้าที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการตลาด

 
     
               
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/generalknowledges/marketting/markettingexample.html