จรรยาบรรณละศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต

 
 

จรรยาบรรณคือประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานต่างๆกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้โดยจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตมีบัญญัติไว้10 ข้อดังนี้
จรรยาบรรณข้อที่ 1 : มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ
จรรยาบรรณข้อที่ 2 : ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
จรรยาบรรณข้อที่ 3 : รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก
จรรยาบรรณข้อที่ 4 : เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อการ
พิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
จรรยาบรรณข้อที่ 5 : ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัยทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
จรรยาบรรณข้อที่ 6 : ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย
จรรยาบรรณข้อที่ 7 : ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่ หากทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์
จรรยาบรรณข้อที่ 8 : ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทน และบริษัทอื่น
จรรยาบรรณข้อที่ 9 : หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
จรรยาบรรณข้อที่ 10 : ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

จรรยาบรรณข้อที่ 1 : มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ
ความหมายคือตัวแทนต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องสุจริตและทำเสมือนคนกลางที่ไม่เอาใจไปเข้าข้างลูกค้าหรือบริษัทและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมการประกันภัยของบริษัทและของกฎหมายอีกทั้งต้องคงไว้ซึ่งความจริงใจไม่หลอกลวงผู้เอาประกันภัยบริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันตัวอย่างที่ตัวแทนไม่สมควรกระทำเช่น
กระทำการเป็นตัวแทนประกันชีวิตสองบริษัท เนื่องจากเห็นว่าบริษัทที่ 1 มีชื่อเสียงมานาน ขายง่ายกว่าบริษัทที่ 2 เบี้ยประกันภัยถูกกว่า จึงชักชวนให้น้องสาวมาสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตโดยตนเองเป็นผู้ขายเพียงคนเดียวและพิจารณาว่าลูกค้ารายไหนควรจะซื้อประกันชีวิตของบริษัทใด ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ เพราะขาดความซื่อสัตย์ต่อบริษัท และผู้เอาประกันภัย
แอบขายประกันโดยที่เพื่อนร่วมงานไม่ทราบ เช่น กรณี นาย ก. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ชักชวนเพื่อนคือ นาย ข. ซึ่งกำลังตกงานมาช่วยขายประกันชีวิต ให้ค่าตอบแทนรายละ 1,500 บาท หลังจากที่ นาย ข. หาลูกค้าได้ 2–3 ราย ก็เกิดความคิดว่าถ้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตเองก็คงจะได้รับผลตอบแทนมากกว่านี้ จึงแอบสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเดียวกับนาย ก. โดยนาย ข.ไม่ได้บอกนาย ก. เมื่อนาย ก. มีลูกค้าประสงค์จะทำประกันชีวิต นาย ก. ก็ให้นาย ข. ไปช่วยอธิบายเรื่องการทำประกันชีวิตให้ลูกค้า และเมื่อลูกค้าตกลงทำประกันชีวิต นาย ข. จะกลับมาบอกนาย ก. ว่าลูกค้า ไม่ยอมทำประกันชีวิตแล้ว จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ เพราะ นาย ข. ไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน
นำเบี้ยประกันไปใช้ส่วนตัว และนำส่งบริษัทภายหลัง โดยไม่เกินระยะเวลาผ่อนผันผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากตัวแทนไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และบริษัท

จรรยาบรรณข้อที่ 2 : ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
ความหมายคือตัวแทนควรมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรในการให้บริการติดตามให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ำเสมอต้องแนะนำชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยตัวอย่างเช่น
การละเลยไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัย ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่มีความหมั่นเพียรในการให้บริการ
การไม่ชี้แจงถึงสิทธิและหน้าที่ให้ผู้เอาประกันภัยทราบตัวแทนควรแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าว่า การมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการ ถ้าตัวแทนไม่มาเก็บเบี้ยประกันภัยตามกำหนด เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยต้องส่งเบี้ยประกันภัยให้ถึงบริษัท
ให้การบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

จรรยาบรรณข้อที่ 3 : รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
ความหมายคือการรักษาความลับอันมิควรเปิดเผยในที่นี้ประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง3 ฝ่ายได้แก่
1. ผู้เอาประกันภัย
2. ตัวแทนประกันชีวิต
3. บริษัทประกันชีวิต
บุคคลที่อยู่นอกเหนือจาก3 ฝ่ายดังกล่าวจะถือเป็นบุคคลภายนอกถึงแม้บุคคลนั้นจะเป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยาเพื่อนสนิทของทั้งตัวแทนและของผู้เอาประกันตัวอย่างที่ตัวแทนไม่สมควรกระทำเช่น
นำอาการเจ็บป่วยของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ผิดจรรยาบรรณ เพราะ เปิดเผยความลับของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก
นำเรื่องที่บริษัทของตนเองมีฐานะไม่ค่อยจะมั่นคงเนื่องจากปัญหาการทุจริตกันภายในไปบอก
กล่าวแก่เพื่อนซึ่งกำลังจะทำประกันชีวิตกับบริษัทนี้
ผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่รักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
นำความลับเรื่องการยกผลประโยชน์ให้ภรรยาน้อยไปแจ้งแก่ภรรยาหลวง ผิดจรรยาบรรณ เพราะนำเรื่องซึ่งได้รับรู้มาจากใบคำขอเอาประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

จรรยาบรรณข้อที่ 4 : เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อการ
พิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
หมายความว่าตัวแทนประกันชีวิตต้องแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยเปิดเผยความจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัยหรือเพื่อความสมบูรณ์ของกรมธรรม์โดยให้ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันชีวิตด้วยตนเองเช่นอาชีพรายได้ประวัติสุขภาพประวัติเจ็บป่วยของบิดา-มารดาการเคยถูกปฏิเสธหรือเลื่อนการรับประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตอื่นตัวอย่างที่ตัวแทนไม่สมควรกระทำเช่น
ช่วยเพื่อนสนิทในการกรอกใบคำขอเอาประกันชีวิตโดยปกปิดเรื่องโรคร้ายแรง ผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่เปิดเผยข้อความจริงผู้เอาประกันชีวิต ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อาจทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ
เหตุผลในการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- เพราะข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของผู้เอาประกันภัย เช่น ประวัติสุขภาพ เป็นข้อมูลที่จำเป็น
สำหรับการพิจารณาของบริษัทว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และจะกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างไร
- การช่วยเหลือปกปิดความจริงอันเป็นสาระสำคัญของผู้เอาประกันภัย หากบริษัททราบ
ความจริงในภายหลัง อาจใช้สิทธิบอกล้างโมฆียะกรรม ทำให้ลูกค้าไม่ได้ประโยชน์จากการ
ทำประกันชีวิต
- การช่วยปกปิดข้อมูล เพียงเพื่อหวังค่าบำเหน็จ เป็นการไม่ซื่อสัตย์ทั้งต่อตัวแทนเอง
ต่อผู้เอาประกันภัย และต่อบริษัท และทำลายภาพพจน์ของธุรกิจโดยส่วนรวม
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หมายถึง ทุกเรื่องที่มีตามในใบคำขอ
ลูกชายซึ่งเป็นตัวแทนช่วยแม่ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งปกปิดในการแถลงข้อความในใบคำขอเพื่อสมัคร
ทำประกันชีวิต หลังจากนั้นอีก 4 ปี แม่ถึงแก่ความตาย บริษัทได้จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้
ผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อ
ความสมบูรณ์ของสัญญา

จรรยาบรรณข้อที่ 5 : ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัยทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ความหมายคือตัวแทนที่ดีต้องอธิบายถึงความคุ้มครองสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยพึงจะได้รับและไม่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตนอกเหนือเงื่อนไขในกรมธรรม์เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจทำประกันชีวิตตัวอย่างพฤติกรรมของตัวแทนที่ไม่สมควรกระทำเช่น
ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยทำประกันเกินความสามารถในการชำระเบี้ย
ต้องอธิบายถึงความคุ้มครอง เงื่อนไข สิทธิของกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้เอาประกันทราบ หาก
พบว่าผู้เอาประกันภัยต้องความคุ้มครองมากกว่าแบบประกันชีวิตที่บริษัทมี อาจเสนอแนะให้
บริษัทออกกรมธรรม์แบบใหม่ตามความสนใจของผู้เอาประกันชีวิตก็ได้ เพราะจะได้ถือว่าไม่
หลอกลวงประชาชน
ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยทำประกันชีวิตด้วยทุนประกันชีวิตสูงและซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยรู้สึกไม่มั่นใจว่าตนสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยได้
ผิดจรรยาบรรณ เพราะทำให้ผู้เอาประกันภัยทำประกันเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย

จรรยาบรรณข้อที่ 6 : ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย
ความหมายคือค่าบำเหน็จที่ตัวแทนได้รับจากบริษัทคือค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้ตัวแทนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อๆไปในการติดตามให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยการเสนอขายโดยลดค่าบำเหน็จเพื่อจูงใจให้ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าสาเหตุใดๆหรือขายให้กับคนพิเศษเช่นเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรล้วนเป็นสิ่งที่ตัวแทนไม่ควรกระทำเช่น
ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จเพื่อจูงใจให้เอาประกันภัย
ลดเบี้ยของการจ่ายเบี้ยปีแรกให้ครึ่งหนึ่งเพื่อจูงใจให้ทำประกันชีวิต

จรรยาบรรณข้อที่ 7 : ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่ หากทำให้
ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์
ความหมายคือตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนหรือแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้วหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เป็นแบบใช้เงินสำเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์เช่น
ชักชวนให้เพื่อนยกเลิกกรมธรรม์เดิมแล้วมาซื้อประกันฉบับใหม่กับตน
กล่าวร้ายทับถมบริษัทประกันภัยอื่นและไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ในการที่จะแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยอย่าละทิ้งกรมธรรม์เดิมอันจะทำให้ต้องเสียประโยชน์ในการ
ทำประกันชีวิต
การปิดกรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์

จรรยาบรรณข้อที่ 8 : ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทน และบริษัทอื่น
ความหมายคือตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายพูดใส่ร้ายต่อตัวแทนประกันชีวิตที่
ประกอบอาชีพเช่นเดียวกับตนหรือไม่กล่าวทับถมต่อตัวแทนประกันชีวิตคนอื่นตัวอย่างเช่น
กล่าวโจมตีบริษัทอื่นว่ามีวิธีการหลีกเลี่ยงไม่จ่ายสินไหมให้กับลูกค้า
กล่าวโอ้อวดแบบประกันของตนเกินจริงว่าเป็นแบบที่ดี ผลประโยชน์แบบนี้ไม่มีที่ใดมีอีกแล้ว
และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับอนุญาตจากกรมการประกันภัย
ยกย่องแบบประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตที่ตนทำอยู่อย่างเกินความจริง

จรรยาบรรณข้อที่ 9 : หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
ความหมายคือเพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่ดีให้ทันกับความก้าวหน้าของธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอในเรื่องประกันชีวิตแบบประกันชีวิตใหม่ๆและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเป็นประจำตัวอย่างเช่น
ตัวแทนประกันชีวิตหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ใน การให้บริการลูกค้า แสดงให้เห็นว่าตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้น
- มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพราะว่าได้ให้บริการที่ดีและเชื่อถือได้ต่อลูกค้า
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นจะรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์สังคม
- มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ เพราะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพอิสระ เช่นเดียวกับอาชีพอื่น ที่ผู้ประกอบอาชีพต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
หัวหน้าหน่วยมีหน้าที่ให้คำแนะนำความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต และเทคนิคการขายประกัน
ชีวิต ให้ตัวแทนประกันชีวิตอยู่เสมอ เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความรู้นำไปใช้ในการให้คำ
แนะนำผู้เอาประกันภัยอย่างถูกต้อง
ไปเรียนเพิ่มเติมวิชาโหราศาสตร์ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะถือเป็นสิทธิของตัวแทน ที่จะไปเรียน
หรือทำอะไรก็ได้ ตราบใดที่ไม่ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์

จรรยาบรรณข้อที่ 10 : ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ
ความหมายคือตัวแทนที่ดีนั้นการปฏิบัติตนใดๆจะต้องประพฤติตนและต้องไม่ผิดจารีตประเพณีและไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียต่ออาชีพและคุณธรรมต้องอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงามทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีนั้น จะต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่ง
เกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ
ตัวแทนมีภรรยาหลายคนเพื่อช่วยให้บริการลูกค้า ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่ประพฤติตน
อยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
เป็นจรรยาบรรณที่ปฏิบัติยากที่สุด แต่ถ้าใครปฏิบัติข้อนี้ได้อย่างแท้จริงจะได้ชื่อว่าเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตที่ดีและยอดเยี่ยมของธุรกิจประกันภัย คือ การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ