ลักษณะที่ดีของผู้บริหาร ผู้นำ

 
 

ลักษณะที่ดีของผู้บริหาร ผู้นำ มีดังนี้

 1. เป็นคนมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ หรือการดำเนินการต่างๆ เมื่อเจอปัญหาจะหาเหตุที่เกิดนั้นก่อนก่อนที่จะทำอะไรต่อไป และควรทราบถึงผลการตัดสินใจนั้นว่าจะออกมาในแนวทางที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่กระนั้นก็ต้องมีแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าสำหรับผลการตัดสินใจที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
 2. เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า หรือผู้พบเห็นทั่วไป การวางตนอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับที่ดี การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นที่ดี ย่อมทำให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเกิดขึ้นแก่ผู้บริหารเสมอ
 3. เป็นผู้มีจิตวิทยาที่ดี สามารถโน้มน้าว ปลอบขวัญ ให้กำลัง หรือให้คำแนะนำต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้อื่นยอมรับ และมุ่งมั่นในการทำงานนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็ง ยึดมั่นในความคิด การกระทำ และการตัดสินใจของตนเอง สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่มีท้อถอย และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี
 5. มองผู้อื่นในแง่ดีเสมอ ไม่ว่าจะมาดีหรือร้ายก็ย่อมแสดงออกถึงความเป็นมิตรเสมอ ซึ่งเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ทำให้การการทำงานและการแก้ปัญหาเป็นไปด้วยดีเสมอ
 6. เปิดโอกาสทางความคิดแก่ผู้อื่น ผู้บริหารที่ดีจะนำความคิดของคนส่วนมากมาเป็นข้อพิจารณาในการตัดสินใจประกอบร่วมกับตนเอง ทำให้ผู้อื่นได้แสดงความคิด ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ปิดกั้นทางความคิด อนึ่งการตัดสินใจด้วยคนส่วนมากย่อมดีกว่าการตัดสินใจจากคนผู้เดียว
 7. ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฉพาะ แต่เป็นการนำเหตุผล และความถูกต้องมาเป็นข้อยุติปัญหาเหล่านั้น
 8. มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอ อาจจะมาจากประสบการณ์ ความรู้ การศึกษาที่เพียงพอต่อการดำเนินการการปฏิบัติงานนั้นๆ ไม่ว่าจะทางทฤษฏีหรือปฏิบัติ สามารถให้คำแนะนำ หรือความรู้แก่ผู้อื่นได้
 9. เป็นผู้รู้จักตนเอง ทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม อารมณ์ว่าเป็นอย่างไร เมื่อรู้จักตนเองแล้วสิ่งที่ดีของตนควรนำออกมาใช้ สำหรับสิ่งที่ไม่ดีควรจะปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ด้วย ทำให้การทำงานไม่ติดขัด และเกิดข้อบกพร่องขึ้นจากการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติของตนเอง
 10.  มีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับสภาวะปัจจุบัน และสิ่งแวดล้อมภายนอก สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมไปถึงการให้คำแนะนำและความรู้แก่ผู้อื่นได้ดี
 11.  เป็นคนดีมีคุณธรรม การเป็นคนดี และมีคุณธรรมประจำตนย่อมทำให้ผู้อื่นรักใคร่ และยอมรับเสมอ
 12.  มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การเป็นผู้บริหารที่ดีจึงต้องปฏิบัติงานของตนให้ลุล่วงตามเป้าหมายเสมอ การทำงานบางครั้งต้องใช้เวลามากกว่าผู้อื่นก็ต้องยินยอมที่จะทำงานนั้นให้เสร็จ เพราะงานล่าช้านั้นจะทำให้ผู้อื่นอ้างเป็นเหตุผลในการทำงานได้
 
     
               
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/generalknowledges/goodleader.html