ทักษะ ลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานที่ดี

 
 


                การทำงานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหาเงินมาซื้อปัจจัยดำรงชีวิต แล้วจะทำอย่างไรหละให้เขายอมรับและต้องการตัวเรามากที่สุด บทสรุปต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่พึงจะมีในฐานะพนักงานขององค์กร

ทักษะที่ควรมีในการทำงาน เป็นความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจากประสบการณ์ก็แล้วแต่ ทักษะเบื้องต้นที่พนักงานควรจะมีก่อนเข้าทำงาน ได้แก่
1. ความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาที่ได้เรียนมา ต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในการทำงานนั้นส่วนมากจะเป็นการประยุกต์ใช้ ฉะนั้นควรนำทฤษฏีที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงานเหล่านั้นโดยยังคงหลักทฤษฏีบางส่วนไว้เป็นแนวทางในการทำงานดังกล่าว
2.  ความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญมากในการทำงานปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานเสมอ ฉะนั้นเราในฐานะพนักงานพึงต้องมีความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การเปิด-ปิด การลบขยะในเครื่อง การกำจัดไวรัส การสร้างไฟล์หรือสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงาน เป็นต้น
3. ความรู้ด้านโปรแกรมทั่วไป โปรแกรมที่ใช้ในการทำงานเบื้องต้นที่พนักงานควรรู้ไว้สำหรับการทำงาน ได้แก่ ไมโครซอฟท์เวิร์ด ไมโครซอฟท์เอ็กเซล ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ อินเตอร์เน็ตเอ็กพลอร์เรอร์หรือโปรแกรมที่ใช้ทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ควรจะทราบถึงวิธีการตอบรับทางอีเมล์ พื้นฐานเหล่านี้ควรจะทราบไว้แม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม แต่ความจำเป็นบางครั้งเราต้องทำได้เพื่อให้งานลุล่วงไปได้
4. ทักษะด้านการคำนวณ ตัวเลขต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดก็ตาม พนักงานควรมีทักษะการคำนวณอยู่  ในเบื้องต้นคือ การบวก การลบ การคูณ และการหาร นอกจากนี้สำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนหรือมีหลายหลักพนักงานควรจะมีเครื่องคิดเลข หรือการใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลในเบื้องต้นได้ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการคำนวณ
5.  ทักษะด้านสำนักงาน ได้แก่
     5.1 การใช้เครื่องมือสำนักงานอื่นๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์  เช่น แฟ็กซ์ โทรศัพท์ พริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น เราจำเป็นต้องใช้งานได้ในเบื้องต้น
     5.2 การติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งควรจะมีความรู้ความเข้าในการติดต่อสื่อสารกันในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นคำพูด เอกสาร หรือทางโทรศัพท์ เช่น การติดต่อเข้าร่วมประชุมอาจใช้เป็นเอกสารในการเรียนเชิญ ซึ่งควรใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและเป็นที่เข้าใจแก่บุคคลอื่น การนัดลูกค้าเจรจาอาจใช้โทรศัพท์ควรมีคำพูดที่เหมาะสมในการเรียนเชิญเพื่อให้เขาเข้าใจ และการนัดวันเวลาที่กำหนด เป็นต้น
6. ทักษะด้านภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ทั้งการพูด อ่าน เขียนควรจะชัดเจนในการสื่อสารและเป็นที่เข้าใจกัน และอีกภาษาคือ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ควรทราบและเข้าใจความหมาย คำสั่ง การตอบโต้เบื้องต้นในการทำงาน เพราะในบางครั้งอาจจะมีลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศเข้ามา หรือเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ

ลักษณะและคุณสมบัติพนักงานที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการทำงานของตนเอง รวมไปถึงการปฏิบัติตนเมื่อเราอยู่ในองค์กร ซึ่งควรจะมีดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่ได้วางไว้กับพนักงานทุกคนอย่างเคร่งครัด เช่น เรื่องเวลาเข้าทำงาน การขาด การลา เป็นต้น ควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไว้วางไว้เพื่อไม่ให้มีผลเสียกับการทำงาน และให้เป็นไปแนวทางเดียวกันกับพนักงานผู้อื่น
2. การแต่งกายต้องเหมาะสมกับสถานที่ หรือแต่งกายตามระเบียบขององค์กรที่ได้วางไว้ รวมไปถึงการสื่อสารด้วยคำพูด ต้องให้เกียรติสถานที่และผู้อื่น เพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เราควรควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อเจอสภาวะกดดัน หรือมีปัญหาเกิดขึ้นกับงาน หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. ควรมีการพัฒนางาน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้รับมอบหมายงานใด หรือทำตามหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบก็ไม่ควรจะทำงานให้เสร็จเพียงอย่างเดียว ควรมีการพัฒนา และปรับปรุงงานนั้นให้ดีขึ้นในครั้งถัดไป สำหรับพนักงานเข้าใหม่ควรมีบันทึกไว้จดบันทึกการทำงานต่างๆ ไว้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในครั้งถัดไป
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อได้รับมอบให้ทำงานใดๆ ควรจะทำงานนั้นให้เสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยให้มีข้อบกพร่องน้อยสุด ควรมีการไตร่ตรองพิจารณาก่อนให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งมอบงานให้กับผู้อื่น หรือส่งงานให้หัวหน้าหรือลูกค้าได้พิจารณา
5. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงาน รวมทั้งมีจรรยาบรรณในหน้าที่นั้นๆ เป็นอย่างดี ได้รับงานอย่างไรควรทำให้เสร็จตามขั้นตอน ไม่ควรลัดขั้นตอน หรือทำผิดปกติจากเดิมโดยการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่ ถ้าทำข้อนี้ได้จะได้รับการไว้วางใจ และเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น ทำให้เราทำงานได้อย่างเป็นสุข
6. ให้ความช่วยเหลืองานต่างๆ อย่างเต็มที่ นอกจากงานที่เรารับผิดชอบแล้ว งานอื่นๆ ที่เขาขอความร่วมมือ หรือขอความคิดเห็น หรือให้ช่วยเหลือควรมีน้ำใจในการเข้าร่วม และช่วยงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปโดยดี
7. เข้ากับผู้ร่วมงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกัน หรือการทำงานกับบุคคลภายนอกก็สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ควรให้คำแนะนำให้ความรู้กับผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่นบ้างเมื่อบุคคลนั้นต้องการคำแนะนำ หรือขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่
8. ไม่ควรนำปัญหาในหน้าที่การงาน ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องที่เกิดกับงาน หรือเรื่องส่วนตัวมาเป็นข้อโต้แย้ง พูดคุยกันในกลุ่มพนักงานในลักษณะที่ไม่เกิดประโยชน์กับองค์กร แต่ควรนำมาพูดในลักษณะการแก้ปัญหาร่วมกัน หรือหาข้อยุติเรื่องนั้นให้ลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ควรให้ความเคารพผู้ร่วมงาน และหัวหน้า งานเพราะจะทำให้การทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

 
     
               
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/generalknowledges/goodemployyee.html