ผังธุรกิจทั่วไป

 
 

ความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการลูกค้า เพื่อการบริโภคหรือเพื่อการจัดการผลิตสินค้า ทำให้เกิดธุรกิจด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการผลิต ธุรกิจด้านการตลาด ฯลฯ ทำให้มีการจัดสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่อตอบสนองในด้านบริหารจัดการ บริหารการผลิต เกิดการผลิตในรูปแบบต่างๆ มากมาย โดยมีการจัดสรรทรัพยากร บุคลากร และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าสำหรับการบริโภค หรือเพื่อการผลิตต่อไป
กระบวนการต่างๆ เหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง และหมุนเวียนกันไปไม่จบสิ้น ลักษณะผังธุรกิจทั่วไปแสดงได้ดังรูป ซึ่งแสดงให้เห็นการไหลเวียนของข้อมูล ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการผลิต การจัดสรรทรัพยากร การตลาดเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ

 
     
   
 

ในด้านการผลิต หัวใจสำคัญคือการวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด มีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยการผลิตนี้จะมีส่วนงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดการ และสนับสนุนการผลิต รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าในการผลิต มาดูกันว่าแต่ละส่วนงานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- ส่วนบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้การผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยจะติดต่อกับฝ่ายวางแผนการผลิตตลอดระยะการผลิต เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในแผนการผลิตที่จำเป็น หรือเพิ่ม/ลดการผลิตไปจากแผนเดิมตามความต้องการของลูกค้าซึ่งได้ติดต่อกับส่วนงานการตลาด รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาดำเนินการผลิตจากส่วนงานวิจัยและพัฒนา
- ส่วนงานวางแผนการผลิต จะเป็นส่วนสำคัญในการจัดวางกำลังการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ตามทรพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต ส่วนงานนับว่าเป็นส่วนงานสำคัญอย่างยิ่งในการผลิต องค์กรขนาดเล็ก หรือบางองค์กรก็ยังไม่มีส่วนงานนี้เพราะไม่เข้าใจว่ามีความสำคัญอย่างไร บ้างก็นึกว่าเป็นส่วนประสานงานเท่านั้น ความจริงแล้วการที่จะผลิตได้หรือไม่ ส่วนงานนี้จะทราบดีว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งปริมาณ แรงงาน จำนวนวัตถุดิบ เวลาในการผลิต เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ที่จะทำให้การผลิตไม่สะดุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนด
- ส่วนงานวิศวกรรม จะเป็นส่วนสนับสนุนการผลิตในเรื่องของพลังงานที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นประปา เชื้อเพลิง ไฟฟ้า นอกจากนี้อาจจะนำอุปกรณ์ช่วยการผลิตที่ออกแบบมาใช้ในการผลิต หรือมีเทคนิควิธีการผลิตที่ง่ายต่อการผลิตเสริมเข้าไป โดยจะประสานงานกับส่วนงานวางแผนการผลิตในการจัดส่วนสนับสนุนการผลิตต่างๆ ให้เพียงพอต่อการผลิตในระยะเวลาที่กำหนด
- ส่วนงานบุคคลจะจัดหาแรงงานในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของกำลังการผลิตที่ได้วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างรายวัน พาร์ทไทม์ หรือพนักงานประจำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในแผนกำลังการผลิตที่ได้วางไว้ โดยจะติดต่อกับส่วนงานวางแผนการผลิตตลอดระยะเวลาการผลิตในการสนับสนุนเรื่องแรงงานที่ต้องการใช้
- ส่วนงานซ่อมบำรุง จะตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการผลิตตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ และแก้ปัญหาระหว่างผลิตกับส่วนงานผลิตเมื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรติดขัดไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการวางแผนการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิต และสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านั้น
- ส่วนงานจัดซื้อ จะจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบที่ต้องการให้เพียงพอต่อกำลังการผลิตที่ต้องการ โดยจะประสานงานกับส่วนงานคลังวัตถุดิบในการตรวจสอบปริมาณที่มีอยู่ และที่ต้องการใช้ตามแผนการผลิต
- ส่วนงานคลังวัตถุดิบจะจัดส่งวัตถุดิบที่จำเป็นในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการผลิตให้ทันต่อการผลิต และเพียงพอต่อการผลิต สำหรับส่วนงานคลังสินค้าจะนำสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปจัดเก็บในสภาพที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาก่อนส่งมอบไปยังลูกค้า หรือเพื่อการจำหน่ายต่อไป
- ส่วนงานวิจัยและพัฒนา จะนำข้อมูลที่ได้จากส่วนงานการตลาดจากความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคมาทำการวิจัย พัฒนา คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะนำมาผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาด โดยจะนำเสนอต่อส่วนบริหารในการดำเนินการผลิตต่อไป
- ส่วนงานควบคุมคุณภาพ จะเป็นส่วนงานที่คอยตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่จัดซื้อมา ชิ้นงานระหว่างการผลิต และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นส่วนงานที่สำคัญส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้า เป็นส่วนงานที่ให้การรับรอง และประกันได้ว่าสินค้าที่ผลิตจะตอบสนองข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ ซึ่งองค์กรขนาดเล็ก หรือบางองค์กรยังขาดส่วนนี้ไป เพราะคิดว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ก็อาศัยการช่วยเหลือกันของพนักงานในองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ในการตรวจสอบคุณภาพ ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนและถูกต้องตรงกับที่ลูกค้าต้องการ แต่อาศัยจากประสบการณ์และความชำนาญที่มีอยู่ของพนักงานในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแทน
จะเห็นได้ว่าในส่วนของการดำเนินการผลิตทุกส่วนงานจะมีส่วนเกี่ยวพันธ์กับแผนการผลิตที่ได้วางไว้ทั้งหมด ตั้งแต่การรับคำสั่งผลิตไปจนถึงการผลิตเสร็จสิ้นหรือการส่งมอบให้กับลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
ในด้านการตลาด จะมีการวางแผนการตลาดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าในขณะนั้น โดยการใช้สื่อต่างๆ ในการสนับสนุนงานด้านการตลาด เพื่อให้การดำเนินงานด้านการตลาดเป็นไปอย่างสมบูรณ์และตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค โดยจะมีส่วนงานต่างๆ ได้แก่ ส่วนงานวางแผนและการตลาด จะเป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดกับส่วนบริหาร ในการที่จะจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่ตามคลังสินค้าให้ได้ยอดขายมากที่สุด และจะประสานงานกับส่วนงานขายตลอดเวลา เพื่อนำข้อมูลมาปรับกลยุทธ์การตลาดในเชิงรุก โดยการวางแผนนี้จะส่งข้อมูลไปยังส่วนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อทำการสร้างแบรนด์สินค้าและแบรนด์ของบริษัทให้รู้จักในท้องตลาด และได้รับความนิยมในตัวสินค้า เป็นที่รู้จักกันทั่วไป สำหรับส่วนงานขายเมื่อได้รับความต้องการจากลูกค้าแล้วจะประสานงานกับส่วนงานจัดส่งทำการจัดส่งสินค้า และส่วนงานบริการเพื่อให้ข้อมูลในการได้รับบริการหลังการขาย หรือเพื่อบริการลูกค้าเมื่อได้รับสินค้านั้น เช่นการติดตั้ง ตรวจซ่อม เป็นต้น

 
     
     
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/generalknowledges/businesschart/businesschart.html