ทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงอย่างไรให้มั่นคง

 
 

ผู้เขียนได้รับคำถามมากมายจากนักธุรกิจขายตรง ในเรื่องความหมายของ “ขายตรง” ในลักษณะต่างๆ กัน ซึ่งก่อนจะทำความเข้าใจในเรื่องการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงอย่างไรให้มั่นคง ผู้เขียนก็ขออธิบายถึงศัพท์ที่เกี่ยวข้องและการนิยามศัพท์เหล่านั้นในการขายตรงให้ทราบก่อน

 • ขายตรง คือ การนำเสนอสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ สถานที่ของผู้บริโภค หรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ประกอบขึ้นมาเพื่อการค้าขาย โดยผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง
 • ผู้จำหน่ายอิสระ คือ บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือบริษัทขายตรง และนำสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค
 • ตัวแทนขายตรง คือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงหรือบริษัทขายตรงให้นำสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค
 • ธุรกิจขายตรง คือ การทำตลาดสินค้าอุปโภคหรือบริโภคในลักษณะของการนำเสนอขายแบบบุคคลต่อบุคคล ณ สถานที่ของผู้บริโภค หรือสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ประกอบขึ้นมาเพื่อการค้าขาย โดยบริษัทผู้ประกอบการหรือบริษัทขายตรงนำเสนอโอกาสทางธุรกิจให้กับนักขายตรงอิสระ
 • การขายตรง คือ การทำตลาดในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ สถานที่ของผู้บริโภค หรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ประกอบขึ้นมาเพื่อการค้าขาย รวมถึงสถานที่ทำงานของผู้บริโค ทั้งนี้ผู้ขายตรงสามารถใช้วิธีอธิบายหรือการสาธิตสินค้าเป็นกลยุทธ์หลักในการเสนอขาย
 • การตลาด หมายถึง  กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกำหนดการนำเสนอ  การส่งเสริมการตลาด และการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความสุข   ความพอใจ  และบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวแทนขายตรง หรือผู้จำหน่ายอิสระ
 • เครือข่าย หมายถึง การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่โยงใยการทำงานของกลุ่มบุคคล หรือ องค์กรหลายองค์กร ซึ่งมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเอง ที่มีความคิด มีปัญหา มีความต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันหรือคล้ายกัน มาติดต่อประสานงานหรือร่วมกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการในเรื่องนั้นๆ โดยยึดหลักการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน เคารพซึ่งกันและกัน มากกว่าการเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้มีอำนาจสั่งการ
 • ธุรกิจเครือข่ายขายตรง คือ การทำการตลาดในลักษณะการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรง ด้วยวิธีการอธิบายหรือสาธิตสินค้า และได้มีการชักชวนผู้บริโภคเข้ามาใช้สินค้าหรือบริการ และให้ผู้บริโภครายนั้นทำการแนะนำต่อไปยังผู้บริโภครายอื่น ณ สถานที่ของผู้บริโภค หรือสถานที่อื่นที่ไม่ได้ประกอบขึ้นมาเพื่อการค้าขาย และได้ทำการแนะนำต่อกันไปเรื่อย จนเกิดเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสมาชิกของตนที่มีความต้องการในการอุปโภคหรือบริโภคสินค้าหรือบริการโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน และเคารพซึ่งกันและกัน
 • ความมั่นคงในธุรกิจเครือข่ายขายตรง คือ เมื่อเราสร้างเครือข่ายขายตรงสำเร็จแล้ว ถ้าเราหยุดทำหรือมีเหตุจำเป็นต้องหยุดเราก็จะมีรายได้ต่อจากธุรกิจเครือข่ายขายตรง ซึ่งเครือข่ายยังทำงานอยู่ในขณะที่เราหยุดทำ และสามารถยกเป็นมรดกให้ผู้อื่นทำต่อได้ โดยที่รายได้ไม่หยุด และอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิม

เราจะทำอย่างไรหละให้ธุรกิจเครือข่ายขายตรงของเรามีความมั่นคง ซึ่งมีข้อที่พึงพิจารณาและพึงกระทำต่างๆ ดังนี้

นิยามศัพท์

 • สปอนเซอร์ คือ การแนะนำ ชักจูง หรือให้ผู้มุ่งหวังที่เราไปพูด หรือติดต่อสื่อสารกันทางใดทางหนึ่ง ให้เข้ามาร่วมธุรกิจเครือข่ายกับเรา และสมัครเป็นสมาชิกหรือเป็นนักธุรกิจกับเราของบริษัทเครือข่ายขายตรงที่เราทำอยู่
 • ดาวไลน์ คือ สมาชิกหรือนักธุรกิจที่อยู่ภายใต้รหัสสมาชิกที่ต่อจากเราของบริษัทเครือข่ายขายตรงที่เราทำอยู่

  1. เลือกบริษัทเครือข่ายขายตรงที่มั่นคง เราอยากจะทำเครือข่ายขายตรงโดยการสปอนเซอร์ของผู้อื่นให้เข้ามาเป็นสมาชิกหรือนักธุรกิจเครือข่าย เราต้องพิจารณาถึงบริษัทเครือข่ายนั้นก่อนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งมีสิ่งที่น่าจะพิจาณาได้แก่
  - สินค้าของบริษัทเครือข่ายให้พิจารณาเป็นลำดับแรก พิจารณาในเรื่อง คุณภาพ ราคา เพราะบริษัทเครือข่ายจะอยู่ได้ตลอดก็ขึ้นกับสิ่งนี้
  - แผนการตลาด ต้องให้ความยุติธรรมกับเราในเรื่องรายได้ และการดำเนินการต่างๆ ไม่เอาเปรียบเรา หรือเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดบ่อยโดยเอาเปรียบเรามากขึ้น
  - วิสัยทัศน์ของบริษัทเครือข่ายขายตรง รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ความเป็นมา รวมทั้งความโปร่งใสของบริษัท
  สามารถอ่านได้ใน “แนวทางในการเลือกบริษัทเครือข่าย (ขายตรง)”

  2. ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่เราทำอยู่ของบริษัทเครือข่ายนั้น ทั้งด้านสินค้า แผนการตลาดและการดำเนินการทำธุรกิจเครือข่ายต่างๆ

  3. ต้องสร้างสายงานให้ประสบความสำเร็จอย่างน้อยสัก 20 คน เพราะเราสามารถบริหารจัดการได้ภายในเดือนนั้นๆ ที่แนะนำ 20 คน เพราะเดือนหนึ่งมี 30 วัน ก็สามารถช่วยเหลือบริหารจัดการได้ใน 20 วัน และเวลาที่เหลือเป็นการพักผ่อนและทำงานของตนเอง สำเร็จในที่นี้คือ สามารถทำด้วยตัวเขาเองได้ โดยที่เราไม่ต้องไปช่วยก็ได้ เพียงให้คำแนะนำและแนวทางเท่านั้นก็พอแล้ว

  4. ไม่ช่วยดาวไลน์จนมากเกินไป คือ ทำแทนดาวไลน์ทุกอย่างจนดาวไลน์สบาย แทบไม่ต้องทำก็ว่าได้ เช่น เราซื้อสินค้าไปบริการ ช่วยสปอนเซอร์คนแทนดาวไลน์ ฯลฯ ถ้าเป็นอย่างนี้ทำให้ดาวไลน์ขาดความชำนาญ และไม่เห็นคุณค่าของธุรกิจทำให้เราเกิดความลำบากในการบริหารสายงานที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน

  5. กำหนดระยะเวลาในการช่วยสายงาน อย่างบริษัททั่วไปยังมีการทดลองงานเลย ซึ่งส่วนมากจะกำหนดระยะเวลา 4 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ 6 เดือนก็ตามแต่ การทำธุรกิจเครือข่ายเราควรจะกำหนดระยะเวลาในการช่วยเหลือสายงานไว้ด้วย เช่น ช่วยดาวไลน์แค่ปีแรก หรือครึ่งปีแรก ถ้าดาวไลน์ไม่สนใจพอที่จะทำธุรกิจเครือข่ายก็ให้ความสนใจน้อยลง แต่ไปสนใจดาวไลน์อื่นที่ต้องการสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย แต่ไม่ควรจะตัดทิ้งไปเพราะบางครั้งเขาอาจจะกลับมาทำจริงก็ได้ การพิจารณาผู้ที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายขายตรงให้พิจารณาจาก “คุณสมบัติ 10 ประการของผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง”

  6. แสวงหาความรู้ และโอกาสทางธุรกิจเครือข่ายขายตรงอยู่สม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ตนเองมีเวลาว่างมากเกินไปหลังจากพักผ่อนแล้ว แต่ทำให้ตัวเราเองมีความกระตือรือร้น และมีไฟที่จุดประกายพลังในตนเองอยู่เสมอให้ทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงอย่างต่อเนื่อง

  7. จัดให้มีการอบรม เพิ่มความรู้แก่สายงานของตนเป็นประจำ ไม่ว่าจะเปิดการอบรมขึ้นภายในที่อยู่อาศัยของตน หรือที่อยู่อาศัยของสายงาน เพื่อให้มีการต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ภายในองค์กรของเรา และมีสายงานเพิ่มขึ้นจำนวนมากในทุกๆ เดือน

  8. เมื่อเราพิจารณาแล้วว่า เราเป็นผู้สำเร็จแล้วก็ให้ทดลองหยุดช่วยสายงานสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะ 3-4 เดือน หรือระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ เพื่อดูว่าสายงานที่เราสร้างให้สำเร็จเหล่านั้นสามารถต่อยอดธุรกิจไปได้หรือไม่ถ้าเราไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วเราจะมีรายได้อยู่ไหม ให้ดูต่อว่ารายได้นั้นลด หรือคงที่ หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม ถ้าลดลงก็หมายความว่าเรายังไม่พร้อมที่จะหยุดช่วยสายงาน แต่ถ้าคงที่เราก็ควรจะสร้างแรงกระตุ้นให้สายงานทำงานกันอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเราสามารถที่จะปล่อยให้สายงานทำต่อไปได้ แค่คอยที่จะให้คำแนะนำ ปรึกษาเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ที่ให้ทำอย่างนี้ก็เพราะป้องกันในกรณีเรามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำต่อได้ หรืออาจจะยกเป็นมรดกให้ลูกหลานดำเนินการต่อจากเราในภายภาคหน้า

ฯลฯ ก็ยกข้อพิจารณาให้อ่านพอประมาณ อาจจะมีมากกว่านี้ หรือน้อยกว่านี้สำหรับบางคน ก็แล้วแต่ความต้องการและวัตถุประสงค์ของแต่ละคน

“ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าความสามารถของตัวเราเอง แต่เรานั่นแหละที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องยากเอง”

ขอให้โชคดีในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง ด้วยความปราถนาดีจากผู้เขียน

 
     
               
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/directsale/mlmsuccessunlimited.html