คุณสมบัติ 10 ประการของผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง

 
 

คุณสมบัติที่จะกล่าวต่อไปนี้ ถ้าท่านสามารถทำได้ตามที่อธิบายท่านก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายขายตรง มีรายละเอียดดังนี้

 1. เป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และมีความฝัน เป็นคนดีมีคุณธรรม คนดีนั้นต้องยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี เคารพกฎหมายบ้านเมือง อยู่ในจารีตประเพณีของสังคม ถ้าเราเป็นคนดีแล้วใครๆ ก็อยากที่จะคบหาสมาคมด้วย ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อ หรือพูดคุยกับผู้มุ่งหวังได้
  ซื่อสัตย์ เราต้องเคารพต่อเพื่อนร่วมอาชีพที่ทำธุรกิจด้วยกัน เช่น ไม่ขายตัดราคาสินค้ากับเพื่อนร่วมอาชีพ ไม่กักตุนสินค้าจนขาดสต๊อกในศูนย์บริการหรือคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อนำไปขายเอากำไรตัดหน้าเพื่อนร่วมอาชีพ ไม่โหกหลอกลวงผู้อื่นให้ได้มาซึ่งกำไรและรายได้ ฉะนั้นเราต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น
  มีความฝัน เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิต ต้องคิดถึงอนาคตที่ได้รับจากการทำธุรกิจเครือข่าย เช่น มีความฝันว่าจะทำให้ได้ตำแหน่งระดับสูงสุดในบริษัทเครือข่ายขายตรงนั้น เพื่อมอบมรดกให้กับลูกต่อไป เมื่อเรามีความฝันอย่างนี้ ลูกก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 2. มีความมั่นใจ มุ่งมั่น ขยัน อดทน และไม่ยอมแพ้แม้มีอุปสรรค เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง สิ่งแรกที่เราต้องการคือความมั่นใจในตนเองให้คิดว่า “เราทำได้” เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง เมื่อมีความมั่นใจแล้ว เราต้องมุ่งมั่นที่จะทำอย่างจริงจัง มีความขยันอย่างต่อเนื่อง อดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นจนสามารถที่จะแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ จนกว่าเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่เราทำ

 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันผู้อื่น เป็นการช่วยให้เราเข้ากับผู้อื่นได้ดี ใครได้เห็นได้ฟังได้พูดคุยด้วยแล้วจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากที่จะร่วมธุรกิจแน่ เราต้องทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเราสามารถจะนำพาผู้มุ่งหวังนั้นไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้อย่างแน่นอน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนที่จะตามมา ย่อมทำให้ผู้รับมีความยินดีที่จะร่วมธุรกิจกับเรา ให้ความร่วมมือเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่

 4. เคารพมั่นในกฎจรรยาบรรณ มีพันธสัญญา และรักษาคำพูด ไม่ว่าอาชีพไหน หรือธุรกิจใดย่อมมีกฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือาชีพ อาขีพเครือข่ายขายตรงก็เช่นเดียวกันมีกฎจรรยาบรรณให้นักธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีการละเมิดกฎจรรยาบรรณกันอยู่เรื่อยตามนิสัยคนไทย ทำให้ธุรกิจเครือข่ายขายตรงส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งถ้านักธุรกิจทุกคน ไม่ว่าจะอยู่บริษัทไหนเคารพมั่นในกฎจรรยาบรรณขายตรง การทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทยจะเป็นในรูปแบบสร้างสรรค์ทำให้ผู้คนอยากที่จะเข้ามาทำธุรกิจกัน เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย อาทิเช่น การโจมตีบริษัทคู่แข่งให้ข่าวในทางเสียหาย เพื่อจะให้ตนเองได้สปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังเข้าสู่องค์กรของตน เป็นต้น นอกจากยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณแล้ว นักธุรกิจเครือข่ายต้องมีพันธสัญญา และรักษาคำพูด ไม่ว่าจะพูดอะไรกับใครไว้ทั้งวางแผน หรือการดำเนินการใดๆ เราต้องทำให้ได้ตามที่เราพูดไว้ รวมถึงทำให้ได้ตามเป้าหมายในการทำธุรกิจให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามที่ได้กล่าวไว้ ถ้าเรารักษาสัญญา และคำพูดที่ได้กล่าวไว้ แล้วดำเนินการให้ได้ตามนั้น วันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายขายตรง และผู้อื่นเกิดความเชื่อมั่นในคำพูดของเรา พร้อมที่จะดำเนินรอยตาม

 5. แต่งกายดีมีบุคลิกนักธุรกิจ และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักธุรกิจท่านอื่น การที่เราจะไปพูดคุยธุรกิจกับผู้อื่น ตามปกติแล้วก็ต้องแต่งกายให้ถูกกาลเทศะกับสถานที่นั้นๆ การที่เราแต่งกายดี ย่อมทำให้มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ น่าพูดคุยธุรกิจด้วย ซึ่งเป็นการให้เกียรติผู้ร่วมสนทนาและสถานที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และเราต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเองให้ดีอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ทำให้ผู้มุ่งหวังอยากลอกเลียนแบบการปฏิบัติตามสิ่งที่เราทำหรือทำธุรกิจร่วมกัน

 6. ตรงต่อเวลา พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อนัดใครไว้ต้องทำให้ได้ตามเวลานั้น อย่าให้ผู้อื่นรอคอยจนเกิดความรำคาญและไม่อยากร่วมธุรกิจด้วย ทั้งนี้เมื่อได้พบเจอกันแล้วควรจะพูดจาด้วยคำพูดที่สุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักเคารพในคุณวุฒิและวัยวุฒิ ทำให้ผู้อื่นอยากที่จะสนทนาด้วย และรับฟังสิ่งที่เราให้แนวทาง แนะนำ หรือคิดร่วมกัน

 7. ให้กำลังใจตนเองและผู้อื่นตลอดเวลา ในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงนั้นย่อมจะต้องเจออุปสรรคและปัญหามากมายต่างๆ นาๆ ย่อมจะทำให้ตนเองและทีมงานหมดกำลังใจอยู่เสมอ เราต้องมีความเข้มแข็งที่เพียงพอที่จะให้กำลังใจตนเองในการฝันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้ ให้คิดเสียว่า “เราทำได้” “ไม่เป็นไรมันแก้ไขได้” “ปัญหานิดหน่อยแก้แล้วก็ดีเอง” “อดทนอีกนิดเราก็จะสำเร็จแล้ว” เป็นต้น นอกจากให้กำลังใจตนเองแล้ว ก็ต้องให้กำลังใจผู้อื่นด้วย เช่น “ไม่เป็นไรมีผมเป็นผู้ช่วย เรามาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่า” “อย่าหมดกำลังใจจนกว่าเราจะทำสำเร็จและมอบเป็นมรดกให้กับลูกของคุณได้” เป็นต้น บางครั้งคำพูดเพียงนิดหน่อยก็ทำให้ตนเองและผู้อื่นมีกำลังใจที่จะสู้ต่อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

 8. มีเป้าหมาย และแผนงานในการทำธุรกิจ ในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงให้สำเร็จนั้น เราต้องกำหนดเป้าหมายในการทำอย่างชัดเจน พร้อมกับแผนงานในการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ติดขัด ซึ่งเราสามารถที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้ ซึ่งตรงนี้ผู้เขียนเคยกล่าวไว้ว่า ให้นำหลักของวงจรเดมิ่งมาใช้ในการปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเครือข่าย กล่าวคือ มีการวางแผน ทำตามแผนที่ได้วางไว้ ตรวจสอบผลการทำตามแผน และแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง จากนั้นก็นำมาวางแผนใหม่ ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้จนปัญหานั้นหมดไป และดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

 9. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำธุรกิจ เห็นคุณค่าของธุรกิจ และอาชีพของตน เราต้องมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ว่า การทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงจะทำให้เรามีความสุขสบายในภายภาคหน้าและไปสู่ลูกหลานได้ การที่เราตัดสินใจมาทำธุรกิจเครือข่ายนี้เสมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจคนหนึ่ง ซึ่งมองในทางตรงกันข้าม การเป็นลูกจ้างของผู้อื่นมีแต่จะให้ผู้อื่นรวยในขณะที่เรายังลำบากอยู่หรือแค่พอกินพอใช้ไม่สามารถที่จะต่อยอดไปสู่ลูกหลานได้ การที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจย่อมทำให้เรามีหน้ามีตาในสังคม มีความมั่งคั่ง และมั่นคงในชีวิต เราคิดอย่างนี้จะทำให้เราไม่ย่อท้อต่อการทำธุรกิจ และทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คำพูดของคนอื่นที่มองเราในแง่ไม่ดี เราก็นำมาเป็นกำลังใจในการต่อสู้ และทำให้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้น สักวันหนึ่งบุคคลเหล่านั้นจะกลับมาหาเราเอง ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมายที่เราจะเอาเป็นแบบอย่างได้ในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง

 10. แสวงหาโอกาส แนวทางในการทำธุรกิจ ศึกษาหาความรู้ หาข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ เราต้องหมั่นศึกษา หาความรู้ และแนวทางในการทำธุรกิจอยู่เสมอ ไม่ว่าจะจากซีดี ดีวีดี หนังสือ แคตตาล็อก โบรชัวร์ การจัดการอบรมสัมมนา การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เพื่อให้เราได้อยู่ในบรรยากาศของการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเราสำเร็จ แม้จะสำเร็จแล้วเราก็ยังต้องทำแบบนี้อยู่ตลอดเพื่อให้อยู่ในบรรยากาศ และการหาโอกาส รวมทั้งแนวทางในการทำธุรกิจ เพราะสังคม แผนการตลาด ภาวะเศรษฐกิจ ข่าวคราว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราจะหยุดก็ต่อเมื่อได้ขายรหัสสมาชิก หรือรหัสนักธุรกิจให้กับผู้อื่น หรือยกมรดกให้ผู้อื่นไปแล้ว นั่นแหละจึงจะหยุดได้
 
     
               
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/directsale/mlmqualify.html