การใช้ Google Search Control โดยวิธีการอัปโหลดไฟล์ HTML