การสร้างเว็บไซด์ฟรีกับ https://th.wix.com/sitesth

 
ตอนที่ 1 การสร้างหน้าแรก (Home)
 
 
ตอนที่ 1 การสร้างหน้าแรก เพิ่ม Link และปรับแต่ง 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 การสร้างหน้าที่สอง
 
   
 
ตอนที่ 3 การสร้างหน้าที่สาม สี่ และการปรับแต่ง
 
   
 
ตอนที่ 4 การสร้างหน้าที่ห้า และการปรับแต่ง
 
   
 
ตอนที่ 5 หน้า Contact
 
   
 
ตอนที่ 6 การเพิ่มรูปใหม่เข้าไปในแต่ละ Menu และการสร้าง Menu ใหม่
 
   
 
ตอนที่ 7 การเพิ่มข้อมูลไปยัง Menu ใหม่ที่สร้างเพิ่ม