การทำต้นฉบับหนังสือพิมพ์จากโปรแกรม Page Maker 7 ไฟล์ PDF มาทำใน Indesign CS6